INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Některé změny při odvodech daně z příjmů fyzických osob (část 1.)

S účinností od 1.1.2014 vstoupí v platnost nový  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tento zákon není pokračováním nebo jenom doplněním stávající právní úpravy, ale stanoví zcela nové postupy. V této souvislosti bude zrušena celá řada zákonů např. zákon o rodině, obchodní zákoník, o cenných papírech apod. Jiné právní předpisy např. zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví nebo zákoník práce bylo nutné v souvislosti s novým občanským zákoníkem aktualizovat. Obecně lze konstatovat, že s účinností od 1.1.2014 nás čekají  velké změny v celé řadě oblastí.  V následujícím textu si připomeneme některé změny, které nastanou při zdaňování fyzických osob.

 1. V ust. § 6 odst. 1 písm. a) až c) ZDP bude uveden přehlednější a doplněný výčet příjmů, které podléhají dani z příjmů ze závislé činnosti. Nově tedy bude stanoveno, že dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podléhá:
  1. plnění v podobě
   1. příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmů je povinen dbát příjmů plátce
   2. funkčního požitku
  2. příjmy za práci
   1. člena družstva
   2. společníka společnosti s ručením omezeným
   3. komanditisty komanditní společnosti
  3. odměny
   1. člena orgánu právnické osoby
   2. orgánu právnické osoby
   3. likvidátora.
  Odměnami orgánu právnické osoby (§6 odst.1 písm. c) bod 2) se rozumí   odměny jednatele s.r.o., ředitele obecně prospěšné společnosti nebo ředitele ústavu (§405 občanského zákoníku).

 2. Do příjmů, které nejsou předmětem daně ze závislé činnosti, bylo zařazeno nové ustanovení §6 odst. 7 písm. e), které sice nezpůsobí žádné změny, ale přinese plátcům daně větší jistotu. Toto nové ustanovení potvrzuje, že předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti nejsou povinná plnění zaměstnavatele ve prospěch zaměstnance v podobě např. poskytnutí pracovních pomůcek, ochranných oděvů, zajištění povinných pracovnělékařských služeb, hygienické zabezpečení pracovišť, povinné očkování apod.

 3. Vzhledem ke zrušení zákona o dani dědické a dani darovací dochází k začlenění předmětu těchto daní do zákona o daních z příjmů. Tato změna týkající se fyzických i právnických osob. Pokud nově bezplatné nabytí majetku bude podléhat dani, bude se jednat o daň z příjmů, která bude tyto příjmy danit svojí sazbou daně (15%, v případě právnických osob pak 19%). Tímto novým postupem dojde rozšíření předmětu daně z příjmů.  V celé řadě případů nebude mít tato změna žádný finanční dopad, protože dar poskytnutý v rámci „příbuzných“  bude  příjem osvobozen od daně z příjmů. V případech, kdy dar osvobozen nebude, dojde změnou režimu k vyššímu odvodu daně – např. v případě daru do hodnoty jednoho miliónu korun ze sedmi procent na patnáct procent.  Od 1. 1. 2014 bude pojem dar nahrazen pojmem bezúplatné plnění.

 4. Do konce roku 2013 příjmy za práci žáků a studentů podléhaly dani z příjmů ze závislé činnosti. Od roku 2014  budou tyto příjmy v souladu s novým ustanovením § 6 odst. 9 písm.l) ZDP od daně osvobozeny Uvedená  změna je zdůvodňována podporou zapojení žáků a studentů do praxe, která má motivovat zaměstnavatele ke spolupráci se vzdělávacími zařízeními.

 5. Sazby daně z příjmů fyzických osob (zálohová i podle zvláštní sazby daně) zůstávají v roce 2014 ve výši 15%. Stejně bude také postupováno při výpočtu základu daně (tzv. superhrubá mzda) a také solidární zvýšení daně.

 6. V ustanovení  § 15 odst.4 ZDP, které  stanoví podmínky pro možnost snížení základu daně o částku, která se rovná úrokům z úvěru a půjčky  zaplacených ve zdaňovacím období na financování bytových potřeb  je provedena změna v souvislosti s tím, že nový občanský zákoník již neobsahuje definici pojmu „domácnost“. Pro potřeby odpočtu od základu daně je se nově použije pojem „společně hospodařící domácnost“. Co se rozumí společně hospodařící domácností je nově vymezeno v novém ustanovení § 21e odst. 4 ZDP následujícím způsobem: Společně hospodařící domácností se pro účely daní z příjmů rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Z uvedené informace vyplývá, že význam termínu „domácnost“ zůstává stejný. Mění se pouze právní úprava, ve které je domácnost definována.

 7. Možnost daňového uplatnění zaměstnaneckého benefitu ve formě stravenek poskytovaných zaměstnavatelem měla být zrušena a současně měla být tato změna kompenzována zaměstnaneckým paušálem ve výši 250 Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, daňové zvýhodnění u zaměstnavatele zůstalo zachováno, byl zaměstnanecký paušál ve výši 250 Kč zrušen.

 8. Napříč zákonem o daních z příjmů je upraveno sousloví „příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky“. Na zdanění funkčních požitků se vztahují veškerá ustanovení o příjmech ze závislé činnosti. Vymezení termínu „funkční požitky“ však zůstává pouze v těch ustanoveních zákona, která se ke zdaňování funkčních požitků vztahují (např. v ust. § 6 odst. 1 písm. a), § 6 odst. 10).

 9. Podle ust. § 10 odst. 3 písm. a) ZDP je rozšířena hranice pro osvobození u příjmů z příležitostných činností, která vzroste z 20 000 Kč na 30 000 Kč. Jedná se např. o příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí, o příjmy ze zemědělské výroby, kterou neprovozuje podnikatel nebo samostatně hospodařící rolník apod.

 10. Zvyšuje se také maximální hranice pro nezdanitelnou část základu daně podle ust. § 15 odst. 1 ZDP z titulu poskytnutého daru. Při splnění zákonných podmínek je možné v roce 2014 snížit základ daně nejvýše o 15% ze základu daně. Do konce roku 2013 byla stanovena maximální hranice 10% ze základu daně. Nově je také pro možnost snížení základu daně stanovena hodnota odběru orgánu od žijícího dárce na částku 20 000 Kč.

Podívejte se i na