INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Motivační příspěvek po dobu studia

8.12.2016

Od roku 2011 je možné zahrnout do daňově uznatelných nákladů i motivační příspěvek na vzdělání budoucího zaměstnance. Podnikatel si tak může zahrnout náklady na vzdělávání budoucího zaměstnance do daňově uznatelných nákladů až do výše 60 000 korun, či v případě studenta na vysoké škole až 120 000 korun ročně.

V  souladu s § 24 odst. 2 písm. j zákona o daních z příjmů se motivační příspěvek poskytuje žákovi nebo studentovi. Motivačním příspěvkem se rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek.

Daňově uznatelný náklad na vzdělání je až do výše 5 000 korun měsíčně (pokud se jedná o středoškoláka), a v případě vysokoškoláka až do výše 10 000 korun měsíčně. Je nutné mít uzavřenou smlouvu se studentem o přípravě na budoucí výkon profese u daňového poplatníka. Tuto smlouvu je možné uzavřít i s vlastním dítětem. Smlouva je nepojmenovatelná, neboli netypizovaná dle nového občanského zákoníku.

Dle zákona by po ukončení studia mělo dojít k uzavření pracovněprávního vztahu, není ovšem nikde definován jeho typ ani délka. Je tak možné uzavřít pracovní poměr třeba jen na zkrácený úvazek. Zákon ani neřeší situaci, kdy pracovněprávní vztah nakonec uzavřen nebude. Avšak mohlo by dojít ke komplikacím při prokazování daňově uznatelných výdajů.

Ve smlouvě o poskytnutí motivačního příspěvku se i doporučuje sepsat závazek studenta odpracovat ve společnosti určitý počet let. Je také vhodné ve smlouvě uvést případné vyrovnání mezi studentem a potenciálním zaměstnavatelem, pokud student po ukončení studia do firmy nenastoupí.

Poskytoval příspěvku je povinen vést studentům mzdové listy, neboť se jedná o příjem plynoucí v souvislosti s budoucím výkonem profese, který podléhá zdanění.  Podpisem tiskopisu prohlášení k dani se po odečtení základní slevy na dani (případně i slevy na studium) daňová povinnost poplatníka zcela eliminuje.