V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kontrolní hlášení

25.2.2016

První kontrolní hlášení již firmy a účetní podávají. Termín pro podání kontrolního hlášení je stanoven na 25. února. Tento termín se ovšem týká jen právnických a fyzických osob měsíčních plátců DPH. Fyzické osoby čtvrtletní plátci musí podávat hlášení jednou za čtvrt roku a první kontrolní hlášení budou podávat až do 25. dubna.

Připomeňme si, že povinnost podat kontrolní hlášení má plátce DPH pokud:

  • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění
  • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění
  • ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7.

Každý měsíc bude muset vyplňovat kontrolní hlášení 470 928 podnikatelských subjektů. Z tohoto počtu 45 % tvoří živnostníci a 40 % společnosti s ručením omezeným. Stát si od toho slibuje pokles daňových úniků.

V současnosti se již diskutuje o konkrétních problémech související s hlášením. Jde například o tzv. selfbilling tedy situaci, kdy fakturu za dodavatele vystavuje jeho odběratel a je nutné zajistit, aby jak dodavatel, tak i odběratel v kontrolním hlášení uváděli stejné číslo daňového dokladu vystaveného odběratelem. Problém nastává i u vykazování dobropisů kdy se do kontrolního hlášení musí uvádět datum doručení dokladu.

Je nutné také zhodnocení, jaký daňový dokladu bude vykazován na samostatných řádcích a který bude uveden v součtu s ostatními doklady. V případě platebních a splátkových kalendářů je nutno posuzovat celkovou hodnotu na daňovém dokladu – součet všech jednotlivých plateb.

Jak již bylo psáno v předešlých článcích, jsou staveny poměrně přísné sankce v souvislosti s výzvami finančních úřadů na případné chyby v hlášení. Do nabytí účinnosti novely ovšem finanční správa přislíbila, že pokuty ve výši 1 000 korun, udělovat nebude. Fixní pokuty (10 000, 30 000 a 50 000 korun) správce daně udělit může, nicméně plátci si může požádat o prominutí a to do 3 měsíců od nabytí účinnosti novely.