INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kontrolní hlášení

25.2.2016

První kontrolní hlášení již firmy a účetní podávají. Termín pro podání kontrolního hlášení je stanoven na 25. února. Tento termín se ovšem týká jen právnických a fyzických osob měsíčních plátců DPH. Fyzické osoby čtvrtletní plátci musí podávat hlášení jednou za čtvrt roku a první kontrolní hlášení budou podávat až do 25. dubna.

Připomeňme si, že povinnost podat kontrolní hlášení má plátce DPH pokud:

  • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění
  • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění
  • ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7.

Každý měsíc bude muset vyplňovat kontrolní hlášení 470 928 podnikatelských subjektů. Z tohoto počtu 45 % tvoří živnostníci a 40 % společnosti s ručením omezeným. Stát si od toho slibuje pokles daňových úniků.

V současnosti se již diskutuje o konkrétních problémech související s hlášením. Jde například o tzv. selfbilling tedy situaci, kdy fakturu za dodavatele vystavuje jeho odběratel a je nutné zajistit, aby jak dodavatel, tak i odběratel v kontrolním hlášení uváděli stejné číslo daňového dokladu vystaveného odběratelem. Problém nastává i u vykazování dobropisů kdy se do kontrolního hlášení musí uvádět datum doručení dokladu.

Je nutné také zhodnocení, jaký daňový dokladu bude vykazován na samostatných řádcích a který bude uveden v součtu s ostatními doklady. V případě platebních a splátkových kalendářů je nutno posuzovat celkovou hodnotu na daňovém dokladu – součet všech jednotlivých plateb.

Jak již bylo psáno v předešlých článcích, jsou staveny poměrně přísné sankce v souvislosti s výzvami finančních úřadů na případné chyby v hlášení. Do nabytí účinnosti novely ovšem finanční správa přislíbila, že pokuty ve výši 1 000 korun, udělovat nebude. Fixní pokuty (10 000, 30 000 a 50 000 korun) správce daně udělit může, nicméně plátci si může požádat o prominutí a to do 3 měsíců od nabytí účinnosti novely.