INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Exekuční srážky ze mzdy v roce 2014

15.4.2014

Od 1. ledna letošního roku se mění podmínky, za jakých je možné exekuční srážky ze mzdy zaměstnanci provádět. Zaměstnavatel již není povinen provádět žádné srážky na základě dohody uzavřené mezi zaměstnancem a třetí stranou, pokud k nim nedal předem souhlas. Stejná podmínka platí i pro dohodu o úhradě výživného.

Změny se řídí podle § 2045 zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) a následnými ustanoveními. Srážky ze mzdy na základě dohody uzavřené se zaměstnavatelem (včetně jeho souhlasu) lze provádět maximálně do výše poloviny mzdy zaměstnance. Náklady spojené s placením srážek nese plátce mzdy nebo platu. Má-li však plátce mzdy nebo platu plnit současně podle několika dohod o srážkách ze mzdy nebo platu, jdou náklady s placením srážek podle druhé a další dohody k tíži dlužníka. Nic však nebrání tomu, aby se smluvní strany podle ustanovení § 1 odst. 2 NOZ od této právní úpravy odchýlily.

Pokud je na vás uvalena exekuce, tak jsou nezabavitelné částky při exekučních srážkách ze mzdy pro rok 2014 vyšší a vám tak z výplaty zůstane více peněz. I tomu největšímu dlužníkovi, na kterého je uvalena i několikerá exekuce srážkami ze mzdy, musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum.

Nezabavitelná částka, která musí být dlužníkovi vždy vyplacena, je odvozena:

  • Ze životního minima jednotlivce, které je určeno v § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a činí 3 410 Kč (stanoveno jako 2/3 součtu částky životního minima).
  • Z normativních nákladů na bydlení jednotlivce v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy a stanovených pro obec, která má 50 000 až 99 999 obyvatel (v lednu 2014 se částka zvyšuje z  5 687 Kč na 5 873 Kč).

V roce 2013 tedy nezabavitelná částka na povinného dlužníka činila 6 046, 67 Kč, v letošním roce částka činí 6 188,67 Kč (vypočítáno jako 2/3 z částky 9 283 Kč, což je součet dvou výše uvedených částek 3 410 + 5 873 Kč).

Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme obdobně, a to jako 1/4 z nezabavitelné částky na povinného dlužníka 6188,67 Kč, činí tedy 1 547,47 Kč.