INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Druhy zdravotních prohlídek zaměstnanců a jejich charakteristika

24.5.2013

Jak často a kdy musí zaměstnanci chodit na zdravotní prohlídky? Kdo je hradí a jaké jsou druhy těchto prohlídek? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v tomto článku.

Od 1.4.2012 měl zaměstnavatel povinnost zajistit, aby všem zaměstnancům byla provedena vstupní lékařská prohlídka. A to bez ohledu na to, zda měl zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřenou smlouvu na hlavní pracovní poměr nebo některý typ dohody (DPP, DPČ). Toto platilo do letošního března. Počínaje datem 1.4.2013 však vešla v platnost novela zákona o specifických službách v oblasti zdravotnictví, týkající se zaměstnanců, kteří pracují na dohodu (DPD, DPČ). Pro tyto zaměstnance bude platit i nadále povinnost podrobit se lékařské prohlídce, ale pouze v případě, že vykonávaná práce je riziková, nebo pokud povinnost podrobit se lékařské prohlídce stanoví zákon, nebo má – li sám zaměstnavatel pochybnosti o zdravotní způsobilosti potenciálního zaměstnance.

Zaměstnavatel má povinnost zaměstnance před nástupem do zaměstnání poslat na vstupní, zdravotní prohlídku a poskytnout mu příslušnou žádost o její poskytnutí. Tato žádost musí obsahovat:

  • druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat
  • pracovní režim
  • pracovní podmínky

Úhrada této prohlídky je v kompetenci zaměstnavatele a to v případě, že se zaměstnancem uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah, pokud vnitřní předpis nestanoví jinak.

Existuje pět typů lékařských prohlídek:

  • vstupní
  • periodická
  • mimořádná
  • výstupní
  • následná

Periodická prohlídka se provádí v časovém rozmezí 3 až 5 let. Jejím účelem je včasné odhalení poškození zdraví zaměstnance, vlivem pracovní činnosti. Současně slouží také k ověření další způsobilosti k práci. Mimořádná prohlídka se provádí jak z podnětu zaměstnavatele, tak z podnětu zaměstnance. Důvodem je podezření na změnu způsobilosti k práci. V případě ukončení pracovního poměru se provádí výstupní prohlídka, jejímž účelem je zjistit případné ovlivnění zdraví výkonem pracovní činnosti. Pokud se změna zdravotního stavu zaměstnance může projevit až po uplynutí určitého, časového období, je zaměstnanec poslán na následnou, zdravotní prohlídku.

V každém případě jsou však zdravotní prohlídky nutným a hlavně ochranným prostředkem jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Zdraví má každý člověk přece jen jedno.