INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH v roce 2019

6.12.2018

V roce 2019 se plánují změny v oblasti daně z přidané hodnoty. Ještě ovšem není jisté, kdy daná novela vstoupí v platnost. V dnešním článku si o některé změny shrneme.

V letošním roce končí přechodné období pro uplatňování DPH u společníků společnosti. Nově bude každý společník společnosti postupovat individuálně sám za sebe dle obecných ustanovení zákona o DPH.  Každý společník bude muset vést samostatně evidenci pro účely týkající se jeho činnosti v rámci společnosti i mimo ni.  V daňovém přiznání, hlášení a kontrolním hlášení uvede každý společník společnosti údaje týkající se veškeré jeho ekonomické činnosti.

Nový daňový balíček přinese i změny pro obce. Samosprávám se rozšíří možnost získat zpět odpočet na dani z přidané hodny, kterou zaplatily u pořízení dlouhodobého majetku. Při splnění daných podmínek bude možné požádat o odpočet u majetku pořízeného během předcházejících pěti let.  Přijatá dílčí plnění budou součástí pořizované investice do doby, než bude uvedena do užívání. Další podmínkou bude, že investice byla během předcházejících 12 měsíců uvedena do provozu.  Tato novinka bude mít dle vlády mírný negativní dopad na celkový výběr DPH. Avšak velkým přínosem je podpora investičních akcí jako je například výstavba čistíren odpadních vod, výstavba kanalizačních a vodovodních řádů, či technické zhodnocení.

Změny v oblasti DPH se dotknou i nájmu nemovité věci. Nájmem se dle zákona o DPH rozumí nejen nájem, ale také podnájem, pacht a podpacht a ale připravované novely se má za nájem považovat i zřízení, trvání, nebo zánik věcného břemene zřízeného k nemovité věci, a to v případě, že budou naplněny znaky nájmu nemovité věci. Jedná se například o situaci, kdy dochází k pronájmu nemovité věci, ke kterému jsou dále nasmlouvány další služby jako úklid či ostraha. V návrhu je uvedeno, že se u těchto přímo souvisejících služeb, bude za datum uskutečnění zdanitelného plnění považovat den zjištění skutečné výše částky za službu (v současnosti se za datum uskutečnění zdanitelného plnění považovalo datum, kdy bylo dané plnění uskutečněno).

Novela se týká i leasingu.  DPH se v rámci finančního leasingu odvádí na začátku, tedy při předání předmětu do užívání nájemci. Leasing by měl nově zahrnovat také opci k přechodu vlastnického práva, kdy je již od začátku daného vtahu zřejmé, že k odkupu dojde. Toto ustanovení by se mělo týkat i případu, kdy odkupní cena je v minimální hodnotě v poměru k nájemnému za dobu užívání.