INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dohoda o pracovní činnosti

4.6.2019

Dohoda o pracovní činnosti umožňuje vykonávat práci v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Uzavření dohody o pracovní činnosti je vhodným řešením zejména tehdy, když rozsah stanovené práce převyšuje 300 hodin za kalendářní rok a nelze tak uzavřít dohodou o provedení práce.

Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak by byla neplatná. V souladu se zákoníkem práce má obsahovat sjednané práce, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se uzavírá.

Dohod o pracovní činnost je možné mít uzavřeno více. Odměna za vykonanou práci nesmí být nižší, než jaká je zákonem stanovená minimální mzda. V současnosti je minimální mzda stanovena ve výši 13 350 korun měsíčně, tedy 79,80 korun na hodinu.

Pokud tedy pracovní doba u zaměstnavatele činí 40 hodin týdně, dohoda může být sjednána jen na 20 a méně hodin týdně. Je ovšem možné, v jednom týdnu pracovat i více hodin, neboť se nejvyšší přípustný rozsah poloviny stanovené týdenní pracovní doby počítá průměrně za celý rok.

Dohodu o pracovní činnosti lze ukončit výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou. Ta začíná běžet ode dne, kdy je druhá strana informována o jejím zrušení.

Sociální pojištění odvádí zaměstnavatel stejně jako u „klasického“ pracovního poměru. Výjimkou jsou nízké příjmy, jedná se o tzv. zaměstnání malého rozsahu. Zaměstnání malého rozsahu je zaměstnání, při kterém je měsíční příjem nejvýše 3 000 korun. Započitatelný příjem pro účely zdravotního pojištění se zvedl na částku nižší něž 3 000 korun. V praxi to znamená, že u dohody o pracovní činnosti do 2 999 korun měsíčně nebude zaměstnanec podléhat ani sociálnímu, ani zdravotnímu pojištění. Co se týká zdanění, je opět možné, aby si zaměstnanec u zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani a po uplatnění slevy na dani bude vypočítaná daň nulová.

Jak již bylo uvedeno, od letošního roku je rozhodný příjem stanoven limitem 3 000 korun. Novela zákona o daních z příjmu na tuto změnu reagovala a také změnila limit pro srážkovou daň odkazováním na částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Nad limit 3 000 korun se jedná o zálohovou daň.