INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňový nerezident

15.5.2017

Daňový nerezident má omezenou daňovou povinnost a platí pouze příjmy z tuzemských zdrojů, K zajištění toho, aby nerezident svou daňovou povinnost u nás splnil se vyvinuly různé techniky a postupy založené na principu změny osoby odpovědné za zdanění z nerezidentního poplatníka na rezidentního plátce příjmů.

Institut zajištění daně se týká poplatníků, kteří nejsou českými daňovými rezidenty.  Institut zajištění daně lze použít v případě, že hrozí riziko, že by daň nebyla odvedena vůbec či v nesprávné výši nebo byla těžko vymahatelná.

Daňový nerezident (fyzická osoba) ČR je definován jako osoba, která:

 • na území ČR nemá bydliště nebo
 • osoba, která se zde zdržuje méně jak 183 dní v kalendářním roce nebo
 • osoba, která se v ČR obvykle nezdržuje,
 • nebo osoba, která se v ČR zdržuje za účelem studia či léčení.

V České republice jsou zavedeny tři způsoby splnění daňové povinnosti nerezidentů nepřímo plátci příjmů:
 
Záloha na daň:

 • týká se pouze příjmů ze závislé činnosti,
 • uplatní se obdobná pravidla jako u běžných zaměstnanců z řad daňových rezidentů ČR,
 • i nerezident může požádat zaměstnavatele o roční zúčtování záloh nebo podat daňové přiznání.

Srážková daň:

 • jedná se o režim „konečného“ zdanění tzv. zvláštní sazbou daně,
 • srážková daň se uplatňuje pouze u příjmů nerezidentů ze zdroje na našem území uvedených v § 36 zákona o daních z příjmů (ZDP),
 • § 36 odst. 8 ZDP umožňuje některé příjmy z České republiky  nerezidentů z Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zahrnout do daňového přiznání v Česku a uplatnit související výdaje, případný přeplatek bude vrácen.

Zajištění daně:

 • uplatní se obecně u příjmů nerezidentů, které nepodléhají záloze na daň ani srážkové dani,
 • nejedná se o „konečné“ zdanění (jako v případě srážkové daně) a nerezident by měl podat přiznání k dani v České republice,
 • když nerezidentní poplatník podá v ČR daňové přiznání k dani z příjmů, může uplatnit výdaje, odpočty a slevy na dani, a je-li zajištění vyšší než daň, požádat o vrácení přeplatku

Zajištění daně se neprovádí u českých nerezidentů, pokud je poplatníkem rezident Evropské unie. Dále se zajištění daně neprovádí, je-li poplatník rezidentem smluvního státu a mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění neumožňují příjem v České republice zdanit, či nerezident prodává zboží a služby v maloobchodě. Zajištění se ani neprovádí u nájemného za prostory užívané k bydlení.