V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňový nerezident

15.5.2017

Daňový nerezident má omezenou daňovou povinnost a platí pouze příjmy z tuzemských zdrojů, K zajištění toho, aby nerezident svou daňovou povinnost u nás splnil se vyvinuly různé techniky a postupy založené na principu změny osoby odpovědné za zdanění z nerezidentního poplatníka na rezidentního plátce příjmů.

Institut zajištění daně se týká poplatníků, kteří nejsou českými daňovými rezidenty.  Institut zajištění daně lze použít v případě, že hrozí riziko, že by daň nebyla odvedena vůbec či v nesprávné výši nebo byla těžko vymahatelná.

Daňový nerezident (fyzická osoba) ČR je definován jako osoba, která:

 • na území ČR nemá bydliště nebo
 • osoba, která se zde zdržuje méně jak 183 dní v kalendářním roce nebo
 • osoba, která se v ČR obvykle nezdržuje,
 • nebo osoba, která se v ČR zdržuje za účelem studia či léčení.

V České republice jsou zavedeny tři způsoby splnění daňové povinnosti nerezidentů nepřímo plátci příjmů:
 
Záloha na daň:

 • týká se pouze příjmů ze závislé činnosti,
 • uplatní se obdobná pravidla jako u běžných zaměstnanců z řad daňových rezidentů ČR,
 • i nerezident může požádat zaměstnavatele o roční zúčtování záloh nebo podat daňové přiznání.

Srážková daň:

 • jedná se o režim „konečného“ zdanění tzv. zvláštní sazbou daně,
 • srážková daň se uplatňuje pouze u příjmů nerezidentů ze zdroje na našem území uvedených v § 36 zákona o daních z příjmů (ZDP),
 • § 36 odst. 8 ZDP umožňuje některé příjmy z České republiky  nerezidentů z Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zahrnout do daňového přiznání v Česku a uplatnit související výdaje, případný přeplatek bude vrácen.

Zajištění daně:

 • uplatní se obecně u příjmů nerezidentů, které nepodléhají záloze na daň ani srážkové dani,
 • nejedná se o „konečné“ zdanění (jako v případě srážkové daně) a nerezident by měl podat přiznání k dani v České republice,
 • když nerezidentní poplatník podá v ČR daňové přiznání k dani z příjmů, může uplatnit výdaje, odpočty a slevy na dani, a je-li zajištění vyšší než daň, požádat o vrácení přeplatku

Zajištění daně se neprovádí u českých nerezidentů, pokud je poplatníkem rezident Evropské unie. Dále se zajištění daně neprovádí, je-li poplatník rezidentem smluvního státu a mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění neumožňují příjem v České republice zdanit, či nerezident prodává zboží a služby v maloobchodě. Zajištění se ani neprovádí u nájemného za prostory užívané k bydlení.