INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Co je to konkurenční doložka?

3.4.2018

V pracovních smlouvách jsou velmi často využívány konkurenční doložky. Konkurenční doložka je upravena v ustanoveních § 310 a 311  Zákoníku práce.

V pracovních smlouvách jsou velmi často využívány konkurenční doložky. Konkurenční doložka je upravena v ustanoveních § 310 a 311  Zákoníku práce. Konkurenční doložka představuje preventivní opatření chránící zaměstnavatele tím, že se jím zaměstnanec zavazuje ke zdržení se výkonu výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele.

Konkurenční doložku nelze sjednat v každé pracovní smlouvě. Lze ji sjednat tam, kde to je možné od zaměstnance spravedlivě vyžadovat o ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití při činnosti zaměstnance po skončení pracovního poměru by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.

Zákoník práce uvádí i seznam zaměstnanců, na které se uvedené ustanovení nevztahuje. Jedná se o pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb.

Jestliže byla konkurenční doložka sjednána, zaměstnanec se zavazuje, že po určitou dobu po skončení zaměstnání (nejdéle po dobu jednoho roku) se zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, či by vůči zaměstnavateli měla soutěžní povahu. Součástí konkurenční doložky je i závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku.

Peněžní vyrovnání se provádí pozadu za měsíční období. V rámci konkurenční doložky si může zaměstnanec se zaměstnavatelem domluvit jinou dobu splatnosti. Konkurenční doložka může být uzavřena i v průběhu zkušební doby.  V konkurenční doložce si lze i sjednat smluvní pokutu. V případě porušení svého závazku ji musí uhradit zaměstnanec.

Zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. I zaměstnanec může konkurenční doložku vypovědět, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti.