INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Bezúročné zápůjčky poskytované zaměstnancům

22.3.2018

Jedním ze zaměstnaných benefitů mohou být návratné bezúročné půjčky, popřípadě půjčky s velmi nízkým úrokem poskytované zaměstnavatelem jeho zaměstnancům. V dnešním článku si vysvětlíme, jak s tímto benefitem naložit z hlediska zdanění.

Při zápůjčce lze podle občanského zákoníku § 2390 až § 2394 sjednat úroky, avšak může být i bezúročná. Bezúročné zápůjčky zaměstnancům lze poskytnout až do úhrnné výše jistin 300 000 korun bez daňových dopadů. Od daně z příjmů fyzických osob je osvobozen příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300 000 korun z těchto zápůjček.

Pokud je zaměstnanci poskytnuta bezúročná zápůjčka, u které přesahuje výše nesplacené jistiny 300 000 korun, zdaní se pouze částky majetkového prospěchu odpovídající jistině přesahující těchto 300 000 korun. Majetkový prospěch z bezúročné zápůjčky v úhrnu nad 300 000 korun se také zahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

V případě, že zaměstnavatel poskytne svému zaměstnanci nízkoúročenou zápůjčku, tato půjčka už má daňové dopady do zúčtovaných příjmů zaměstnanci. V souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona o daních z příjmů se příjmem ze závislé činnosti rozumí rovněž částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnuté plnění nižší, než je cena určená podle zákona upravujícího oceňování majetku (obvyklá cena) nebo cena, za kterou účtuje jiným osobám. Za obvyklou cenu lze považovat obvyklé úroky požadované za poskytnutí finančních prostředků bankami v daném místě.

Výše obvyklého úroku nemusí být stejná po celou dobu splácení a zaměstnavatel v tomto případě má povinnost přihlédnout k výši úroku obvykle používaného v příslušném čase. Zaměstnavatel při stanovení obvyklé výše úroku musí vzít v potaz všechny skutečnosti, za kterých jsou peněžními ústavy obdobné zápůjčky (úvěry) poskytovány. Měl by vybrat takový produkt, který se bude nejvíce blížit podmínkám, za jakých zápůjčku on sám zaměstnanci poskytuje.

Smlouva o zápůjčce by měla obsahovat tyto údaje:

  • Účel a výši zápůjčky
  • Výši splátek a dobu splatnosti
  • Způsob zaplacení zápůjčky při skončení pracovního poměru