INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákony o obalech a odpadech aktuálně

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
24.11.2017
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. František Ondráš 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pro všechny pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající v těchto oblastech, pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ekology.

Program semináře:

 • Zákon o odpadech:
  • Příprava nového zákona o odpadech a nového zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
  • Zařazování odpadů
  • Kdy je odpad vedlejším produktem a kdy odpad přestává být odpadem
  • Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem
  • Povinnosti původců
  • Nové povinnosti provozovatelů zařízení k nakládání s odpady
  • Nakládání s odpadními pneumatikami - povinnosti výrobců, distributorů, posledních prodejců a provozovatelů systémů sběru pneumatik, které se staly odpadem
  • Plnění ohlašovací povinnosti
  • Vyhlášky v oblasti nakládání s odpady
  • Sdělení odboru odpadů MŽP k ohlašování přepravy NO
  • Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (437/2016 Sb.)
  • Novela vyhlášky 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu (387/2016 Sb.)
  • Sankční a přestupkové řízení - ukládání pokut za neplnění povinností dle právních předpisů v odpadovém hospodářství
  • Nejčastější správní delikty, zkušenosti z praxe
 • Zákon o obalech:
  • Novela zákona o obalech
  • Právní předpisy pro nakládání s obaly a odpady z obalů
  • Povinnosti výrobců, dovozců, distributorů, prodejců
  • Zpětný odběr obalů a využití odpadu z obalů; jak zajistit plnění těchto povinností
  • Na koho se vztahuje podat návrh na zápis do Seznamu osob dle zákona o obalech
  • Uzavírání smluv s autorizovanou společností EKO-KOM
  • Správní delikty - sankční řízení
  • Dotazy, diskuze, závěr