INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon o občanských průkazech v aktuálním znění

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.11.2019
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Jana Kovačová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje na výklad aktuálních problémů souvisejících s aplikací zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, v platném znění. Cílovou skupinou jsou úředníci územních samosprávných celků dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb., zejména úředníci obcí s rozšířenou působností, kteří vykonávají správní činnosti na úseku občanských průkazů.

Progrma semináře:

 • Aktuální právní úprava na úseku občanských průkazů a úvod do problematiky
  • právní předpisy a související předpisy dle aktuální právní úpravy, stručný výklad základních pojmů
  • druhy občanských průkazu, údaje zapisované do občanského průkazu v členění pro OP se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem a OP bez strojově čitelných údajů
 • Vydávání občanských průkazů v členění pro doklad se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem a občanský průkaz bez strojové čitelných údajů
  • orgány příslušné k vydání, podání žádosti o vydání OP (příslušnost k podání žádosti, způsob jejího pořízení, kontrola údajů, pořízení digitalizované podoby držitele a jeho podpisu, jiný způsob připojení podoby žadatele a podpisu), doklady předkládané k žádosti a požadavky na ně kladené, lhůty pro vydání OP
  • předání vyhotoveného občanského průkazu – osoby oprávněné OP převzít, orgány, u kterých dochází k převzetí OP, příp. které zajišťují jeho předání, úkony v rámci předání OP
 • Doba platnosti občanského průkazu a její skončení – ze zákona, na základě rozhodnutí, sepsáním protokolu
 • Potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu – údaje do nich zapisované, doba platnosti, orgány oprávněné vydávat potvrzení, úkony související s vyznačením změny v OP
 • Povinnosti držitele a dalších osob na úseku občanských průkazů a působnost orgánů veřejné správy na úseku občanských průkazů
 • Přestupky na úseku občanských průkazů
 • Evidence občanských průkazů 
  • informační systém OP
  • správce, zpracovatel, uživatel, manuální evidence
  • poskytování údajů z evidence OP, blokace údaje o poskytnutí údajů
 • Správní poplatky na úseku občanských průkazů
 • Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuze