INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Základy samosprávy pro nově zvolené členy zastupitelstev, dispozice s nemovitým majetkem obce, odpovědnost zastupitelů při nakládání s majetkem obce

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.2.2019
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
JUDr. Luboš Průša 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
7.3.2019
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
JUDr. Luboš Průša 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
8.3.2019
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
JUDr. Luboš Průša 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.3.2019
9:00 - 14:00
Jihlava
DKO Jihlava
JUDr. Luboš Průša 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky se základní právní úpravou postavení obcí, kompetencí obecních zastupitelstev, povinnostmi členů zastupitelstva obce s jejich odpovědností za případná pochybení, rozdělením samosprávné působnosti mezi jednotlivé orgány obce a povinnostmi a možnostmi zastupitelstev obcí při nakládání s nemovitým majetkem obce.

Program semináře:

 • Základní úprava právního postavení obcí a členů zastupitelstev
  • obce a Ústava
  • vztah obec - kraj
  • vztah obec – stát
  • postavení obcí, občané, právo na samosprávu
  • samostatná působnost obce
  • obecně závazné vyhlášky obce, nařízení
  • přenesená působnost
  • orgány obce
  • práva a povinnosti člena zastupitelstva obce
  • pravomoci zastupitelstva obce
 • Rozdělení kompetencí mezi orgány obce
  • dělba pravomocí obce mezi zastupitelstvo, radu, starostu a obecní úřad
  • konkrétní příklady zaměřené zejména na zadávání veřejných zakázek a majetkové dispozice
 • Nakládání s nemovitým majetkem obcí
  • dělba pravomocí orgánů obce při nakládání s nemovitým majetkem
  • nemovité věci hmotné a nehmotné, inženýrské sítě a komunikace jako samostatné věci a rozhodování o dispozicích s těmito věcmi
  • věcná práva x závazkové vztahy
  • základní druhy dispozic s nemovitým majetkem (převod, nabytí, nájem, pacht, výpůjčka, služebnosti)
  • ústavní meze nakládání s majetkem obce
  • katastr nemovitostí
  • zveřejňování záměru dispozic s nemovitým majetkem, závaznost podmínek ve zveřejněném záměru
  • zdůvodnění odchylky od obvyklé ceny, odchylky v případě jiného důležitého zájmu obce dle § 38 odst. 1 OZř
  • uplatnění předkupního práva
  • rozhodování o smlouvách budoucích
  • adresný a neadresný záměr
  • účast obcí v dražbách
  • smíšené smlouvy
 • Povinnosti členů zastupitelstva obce a jejich odpovědnost za újmu způsobenou obci
  • občanskoprávní odpovědnost
  • použití ustanovení zákoníku práce na odpovědnost zastupitelů a odpovědnost obce vůči zastupitelům
  • trestněprávní odpovědnost
  • rozbor konkrétních případů s využitím podkladů NSZ a Unie obhájců