INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vybrané okruhy správního řízení pro úředníky v praxi

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
9.4.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Bc. Dana Laštovičková MPA 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřený na výklad vybraných aktuálních problémů souvisejících s aplikací správního řádu a řešením těchto problémů v praxi. Cílovou skupinou jsou úředníci územních samosprávných celků, kteří při výkonu své funkce postupují podle správního řádu.

Program semináře:

 • Správní právo, aplikace základních zásad činnosti správních orgánů
  • Naplňování hlavních zásad postupu správních orgánů a problémy s tím související:
   • zásada legality (zákonnosti), zákazu zneužití správního uvážení, ochrany dobré víry, účelnosti a souladu zvoleného řešení s veřejným zájmem
   • další zásady postupu správních orgánů – zásada materiální pravdy, vycházet dotčeným osobám vstříc, poučení dotčené osoby o jejích právech a povinnostech, vyrozumění dotčené osoby v dostatečném předstihu, povinnost pokusit se o smírné odstranění rozporů, povinnost rozhodovat bez zbytečných průtahů, zásada hospodárnosti, rovnosti všech osob, zákaz diskriminace, povinnost postupovat jednotně a spolupracovat navzájem.
 • Správní řízení a činnost správních orgánů
  • Postup správních orgánů ve správním řízení, věcná a místní příslušnost správních orgánů, postoupení pro nepříslušnost, dožádání, vyloučení z projednávání a rozhodování věci, vedení řízení a úkony správních orgánů, jednací jazyk, spis, protokol, způsoby doručování, uložení písemnosti.
 • Výklad vybraných problémů týkajících se průběhu prvoinstančního řízení
  • Účastníci řízení, procesní nezpůsobilost, zástupce účastníka a možnosti zastoupení, úkony účastníků, formy podání, nahlížení do spisu, určení lhůty k provedení úkonu, počítání času, navrácení v předešlý stav.
  • Postup před zahájením řízení, odložení věci.
  • Zahájení řízení o žádosti a její náležitosti, zahájení řízení z moci úřední, překážky řízení, podklady pro vydání rozhodnutí, ústní jednání, formy dokazování, řízení o předběžné otázce, zajištění účelu a průběhu řízení zajišťovacími prostředky.
  • Důvody přerušení a zastavení řízení.
 • Rozhodování správního orgánu
  • Obsah a forma rozhodnutí a jeho náležitosti, se zaměřením na podobu výroku a odůvodnění rozhodnutí, poučení, lhůty pro vydání rozhodnutí, způsoby oznamování rozhodnutí, rozhodnutí jako exekuční titul.
  • Vybraná (nejčastější) zvláštní rozhodnutí a zvláštní řízení, příkaz, řízení před kolegiálním orgánem, společné řízení, řízení na místě.
  • Právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí, vyznačení doložky právní moci nebo vykonatelnosti.
 • Odvolací řízení
  • Výklady vybraných problémů při rozhodování o odvolání - odvolací řízení, přípustnost odvolání, podání odvolání a jeho náležitosti, vady odvolání, odvolací lhůta, účinky odvolání, postup správního orgánu I. stupně.
 • Obnova řízení
  • Důvody obnovy řízení, postup správního orgánu při obnově řízení.
  • Vydání nového rozhodnutí správním orgánem.