INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Archivní a spisová služba

Přednáší: PhDr. Radomír Ševčík
Délka videa: 4 hodiny
Nahráno: 20.3.2014
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je určen pro pracovníky veřejné a soukromé sféry, kteří v rámci své pracovní náplně se věnují výkonu spisové služby. Cílem je objasnění problematiky výkonu spisové služby v listinné podobě i v elektronických systémech, péče o dokumenty a archiválie.

Obash videokurzu:

 • Legislativa – právní předpisy a jejich výklad
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů včetně novely tohoto zákona
  • Prováděcí předpis – vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a novela této vyhlášky
 • Zákony související s výkonem spisové služby
  • Elektronická spisová služba Důsledky uplatněni zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů na výkon spisové služby.
  • Zákon  č. 301/2008 Sb., který mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 300/2008 Sb.
  • Prováděcí předpisy k zákonu č. 300/2008 Sb. a jejich dopad na vedení spisové služby
  • Národní standart pro elektronické systémy spisových služeb
  • Zásady výkonu spisové služby prováděné v elektronických systémech spisové služby
  • Odlišné a společné znaky při provádění výkonu spisové služby v elektronických systémech spisové služby a výkonu spisové služby v listinné podobě
 • Specifické typy dokumentů a nakládání s nimi
  • Účetní doklady podle zákona o účetnictví  563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Specifické postupy podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů Dokumenty obsahující osobní a citlivé údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Nahlížení do dokumentů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Některé další specifické typy dokumentů a nakládání s nimi (kroniky, matriky, dokumentace voleb, zdravotnická dokumentace, dokumentace veřejných zakázek, dokumentace veřejných dražeb, dokumentace živnostenských úřadů). Nakládání s uvedenými typy dokumentů vychází z platných právních předpisů.
 • Interní předpisy pro oblast spisové služby
  • Zásady pro zpracování spisových řádů se zahrnutím změn vyvolaných uvedenými právními předpisy.
  • Zásady pro vypracování spisových a skartačních plánů (skartačních rejstříků)
  • Vzorové spisové řády se spisovými a skartačními plány