INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní závěrka roku 2019 pro podnikatelské subjekty

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.11.2019
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Květoslava Novotná 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
27.11.2019
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Květoslava Novotná 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno

Cílem semináře je připravit účastníky na účetní závěrku roku 2019 a seznámit je se změnami a aktualitami dotýkajícími se této oblasti.

Program semináře:

 • Rozsah účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha a další) – stanovení podle ukazatelů
 • Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.
 • Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob.
 • Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.
 • Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.
 • Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.
 • Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.
 • Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady k přiznání DPPO za rok 2019
 • Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.
 • Metodika oprav chyb minulých období.
 • Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, povinné údaje podle vyhlášky – práce s formuláři účetních výkazů po změnách pro rok 2019
 • Elektronická forma
 • Informace k připravovaným změnám pro rok 2020 – zásadní daňové změny v Zákoně o DPH a v Daňovém řádu
 • Dotazy a diskuze