INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní závěrka podnikatelských právnických osob 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.12.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Lenka Kruntorádová 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je zorientovat se v účetní závěrce právnických osob včetně aktuálních změn, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, audit, komunikace s FÚ. Specifika-závěrka podnikatelských seskupení, poboček českých firem v zahraničí. Správná inventarizace a její praktické provedení. Školení je určeno pro ekonomy, daňové poradce, auditory apod.

Program semináře:

 • Legislativní rámec, změny v důsledku novely ZU, převodový můstek, prováděcí vyhláška
 • Inventarizace, opravy chyb minulého účetního období
 • Odsouhlasení pohledávek a závazků k rozvážnému dni
 • Daňově neuznatelné výdaje, změna u členských příspěvků, pokyn D-22
 • Účetní a daňové odpisy HIM, optimalizace pomocí odepisování
 • Kursové přepočty k rozvážnému dni
 • Změny v tvorbě opravných položek
 • Rezervy a jejich daňový odpočet, změna Zákona o rezervách
 • Ocenění CP a podílů, změna u mikro ÚJ
 • Dohadné položky - nástroj pro daňovou optimalizaci
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů
 • Odložená daň
 • Cena obvyklá a její dopad do základu daně, transferové ceny a jejich řešení
 • Změny v oblasti dodanění závazku
 • Uplatnění odčitatelných položek od základu daně
 • Slevy na dani, výpočet slevy za ZPS
 • Výpočet daňové povinnosti a záloh na daň
 • Uplatňování ztrát z minulých let, zvýšení limitu daru
 • Odpočet na vědu a výzkum, praktický výcvik
 • Platný tiskopis DP, přílohy k DP
 • Zahrnutí zahraničních příjmů PO do DPPO
 • Kdo podléhá povinnému auditu účetní závěrky, kdo sestavuje zprávu o propojených osobách dle ZOK
 • Jak správně připravit ÚJ na audit ÚZ, Novela zákona o auditorech a mezinárodních standardů pro audit
 • Způsoby podání DP a způsoby schvalování a zveřejňování účetní závěrky
 • Základní zásady daňového řízení - kontrola správce daně, Novela DŘ 2015
 • Příklady z praxe, odpovědi na dotazy