INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní závěrka a přiznání k DPPO pro ÚSC a příspěvkové organizace za rok 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
10.12.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Hana Juráňová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
12.12.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Hana Juráňová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je připravit posluchače z vybraných účetních jednotek na provedení účetní závěrky roku 2017, seznámit je s aktuálními novinkami dotýkajícími se této oblasti a připravit na provedení přiznání k DPPO.

Program semináře:

 • Rekapitulace povinností spojených se sestavením účetní závěrky za rok 2018:
  • Platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů s účinností k 1.1.2018, zejména novela vyhlášky č. 410/2009. Sb. (účtování muzejních sbírek, cenin, podrozvahové evidence) a v průběhu r. 2018
  • Výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová část, tabulková část. Zjednodušená forma účetnictví pro p.o. a povinnost sestavit výkazy.
  • Kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací v Příloze – platné znění pro r. 2018. Kontroly pohledávek a závazků pro konsolidaci
  • Harmonogram účetní závěrky x plán inventarizace – vzájemné vazby
  • Inventarizace v r. 2018 - nově inventarizace vlastních zdrojů. Zjednodušená inventura neplatí pro účet 403, doporučení, jak kontrolovat transfery. Inventurní evidence, fyzické inventury, dokladové inventury, zpracování inventurních soupisů, účetní záznamy ovlivňující účetní závěrku k 31. 12. 2018, inventarizační rozdíly a část zúčtovatelných rozdílů. Inventarizační zpráva a účetní závěrka.
  • Kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, transfery průtokové a k vypořádání, dohadné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů. Kontrola správnosti tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola správnosti účtování realizovaných finančních vztahů se zřizovatelem.
  • Úplnost zaúčtovaných dat před sestavením účetní závěrky, kontrolní mechanismy
  • Kontrola správnosti účtování o majetku. Nové podmínky pro financování a oceňování muzejních sbírek – investiční zdroje.
  • Účtování a oceňování zásob
  • Kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů  u p.o., soulad s evidencí u zřizovatele
  • Zaúčtování daně z příjmů do nákladů Hlavní činnosti i hospodářské činnosti
  • Výpočet a zaúčtování silniční daně
 • Přiznání k DPPO pro ÚSC a příspěvkové organizace za rok 2018:
  • Hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, základ daně z příjmů právnických osob, výpočet DPPO a její zaúčtování, silniční daň
  • Legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za rok 2018
  • Daňové dopady  výpůjček a bezúročných zápůjček – podmínky pro osvobození bezúplatných příjmů od daně z příjmu pouze pro p.o. a ÚSC, daňové odpisy i pro p.o. u svěřeného majetku
  • Stručný výklad podstatných ustanovení zákona o daních z příjmů: činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů - od §18 zákona o daních z příjmů – pro veřejně prospěšné poplatníky
  • Druhy činností, definice a posouzení nákladů a výnosů za druh činnosti. Osvobození od daně
  • Základ daně a sazba daně
  • Položky snižující základ daně, daňová úspora a prokázání splnění podmínek pro její uplatnění, případně povinnost zvýšit základ daně při jejich nevyužití – změny předpisů
  • Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
  • Stručný výklad zákona o rezervách a opravných položkách – aplikace pro r. 2018, opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek. Rezervy na opravy, jejich tvorba a čerpání, doložení výše finančních prostředků
  • Posouzení významných nákladů a výnosů zahrnutých v účetním hospodářském výsledku z hlediska ovlivnění základu daně z příjmů právnických osob: dotace, příspěvky na provoz, ostatní peněžní i nepeněžní příjmy neziskových subjektů
  • Daňově neúčinné zaúčtované náklady. Odpisy majetku daňové a účetní, vstupní cena, druhy odpisů, zůstatkové ceny účetní a daňové včetně majetku svěřeného p.o. zřizovatelem. Příklady.
  • Prodej a pronájem majetku – ve vlastnictví p. o. i zřizovatele. Časové rozlišení, dohadné položky. Změny reálných hodnot – vliv na základ daně z příjmů. Zdaňování příjmů a uplatňování výdajů ve vazbě na smluvní vztahy v oblasti darů, sponzorství, reklamy.
  • Formulář platný pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za r. 2018
  • Procesní legislativa – daňový řád, dodatečná přiznání, opravné přiznání, lhůty k vyměření, daňová kontrola