INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní závěrka a přiznání k DPPO pro příspěvkové organizace za rok 2017

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
11.1.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Hana Juráňová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.1.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Hana Juráňová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
24.1.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Hana Juráňová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
2.2.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Hana Juráňová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je připravit účastníky z příspěvkových organizací  na účetní závěrku roku 2017 a seznámit je se změnami a aktualitami dotýkajícími se této oblasti.

Program semináře:

 • Platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů s účinností od 1.1.2017 a v průběhu r. 2017, aktualizace zákona o účetnictví, jiné výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová část, tabulková část. Zjednodušená forma účetnictví pro p.o. a povinnost sestavit výkazy.
 • Kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací v Příloze – platné znění pro r. 2017. Kontroly pohledávek a závazků pro konsolidaci. 
 • Harmonogram účetní závěrky x plán inventarizace – vzájemné vazby. Inventurní evidence, fyzické inventury, dokladové inventury, zpracování inventurních soupisů, účetní záznamy ovlivňující účetní závěrku k 31. 12. 2017, inventarizační rozdíly a část zúčtovatelných rozdílů. Inventarizační zpráva a účetní závěrka.
 • Kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, transfery průtokové a k vypořádání, dohadné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů. Úplnost zaúčtovaných dat před sestavením účetní závěrky, kontrolní mechanismy.
 • Kontrola správnosti účtování o majetku. Kontrola účtování a způsobu evidence dotací. Účtování a oceňování zásob
 • Podrozvahová evidence jako součást Přílohy.
 • Hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, základ daně z příjmů právnických osob, výpočet DPPO a její zaúčtování, silniční daň.
 • Legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2017, velmi významné změny zákona o daních z příjmů, zákon o rezervách a opravných položkách
 • Výklad nejvýznamnějších změn zákona k 1.1.2017 – daňové dopady  výpůjček a bezúročných zápůjček – nově podmínky pro osvobození bezúplatných příjmů od daně z příjmu pouze pro p.o. a ÚSC, daňové odpisy nově pro p.o. – potřebné informace u svěřeného majetku
 • Stručný výklad podstatných ustanovení zákona o daních z příjmů: činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů - od §18 zákona o daních z příjmů – výklad změn pro veřejně prospěšné poplatníky. 
 • Druhy činností, definice a posouzení nákladů a výnosů za druh činnosti. Osvobození od daně.
 • Základ daně a sazba daně. 
 • Položky snižující základ daně, daňová úspora a prokázání splnění podmínek pro její uplatnění, případně povinnost zvýšit základ daně při jejich nevyužití nově pro období r. 2017. 
 • Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
 • Stručný výklad zákona o rezervách a opravných položkách – aplikace pro r. 2017, opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek. Rezervy na opravy, jejich tvorba a čerpání, doložení výše finančních prostředků
 • Posouzení významných nákladů a výnosů zahrnutých v účetním hospodářském výsledku z hlediska ovlivnění základu daně z příjmů právnických osob: dotace, příspěvky na provoz, ostatní peněžní i nepeněžní příjmy neziskových subjektů.
 • Daňově neúčinné zaúčtované náklady. Odpisy majetku daňové a účetní, vstupní cena, druhy odpisů, zůstatkové ceny účetní a daňové. Nově pro r. 2017 u odpisů majetku svěřeného p.o. zřizovatelem. Příklady.
 • Prodej a pronájem majetku – ve vlastnictví p. o. i zřizovatele. Časové rozlišení, dohadné položky. Změny reálných hodnot – vliv na základ daně z příjmů. Zdaňování příjmů a uplatňování výdajů ve vazbě na smluvní vztahy v oblasti darů, sponzorství, reklamy.
 • Formulář platný pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za r. 2017
 • Procesní legislativa – daňový řád, dodatečná přiznání, opravné přiznání, lhůty k vyměření, daňová kontrola
 • Příklad sestavení přiznání k dani z příjmů za r. 2017, aplikace získaných informací v praxi.