INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Specifika účetních metod v nevládních nevýdělečných organizacích

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
30.10.2017
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Blažena Petrlíková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s účetnictvím v nevládních nevýdělečných organizacích, s jeho aktuální právní úpravou a rozdíly oproti podnikatelským subjektům, příspěvkovým organizacím či územním samosprávným celkům.

Seminář je určen pro všechny, kteří by se chtěli začít zabývat účetnictvím v nevládních nevýdělečných organizacích. Mezi tyto subjekty patří mimojiné politické strany a politická hnutí, spolky (např. Český červený kříž, Myslivecká sdružení, organizace rybářů, zahrádkářů, chovatelů drobného zvířectva, oddíly Českého Junáka, Tělovýchovné organizace Sokol), nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, fond pojištění vkladů, profesní organizace zřizované podle zvláštních právních předpisů a další...


Program semináře:

  • Aktuální právní úprava účetnictví NNO v roce 2017 (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláška č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a České účetní standardy č. 401 až 413 a standard č. 414 – metodika přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví podvojné)
  • Zvláštnosti v účetnictví neziskových organizací oproti podnikatelům a příspěvkovým organizacím či územním samosprávným celkům, tj. odlišnosti směrné účtové osnovy, sestavení účtového rozvrhu, metody oceňování a odpisování majetku pořizovaného z dotací, specifika opravných položek, tvorby a použití rezerv, kursové rozdíly u cizích měn aj.
  • Komentář ke struktuře a postupům sestavování rozvahy a výkazu a zisků a ztráty, specifika obsahu přílohy účetní závěrky
  • Obsahové vymezení vybraných položek nákladů a výnosů (např. poskytování a přijímání darů finančních i věcných, účtování o přerozdělovaných členských příspěvcích, účtování o dotacích aj.)
  • Sestavení výsledku hospodaření, návrhy pro management NNO k jeho vypořádání, finanční rozbor výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení a účetní souvztažnosti při jeho rozdělování
  • Účetní souvztažnosti a praktické příklady postupů účtování dle dotazů účastníků
  • Odpovědi na dotazy posluchačů