INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Reklamační řízení ve vazbě na zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
4.10.2017
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Mgr. Karel Havlíček 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
6.10.2017
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Karel Havlíček 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
6.11.2017
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Karel Havlíček 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Přednáška bude zaměřena na správný postup při vyřizování spotřebitelských reklamací z pohledu prodávajícího. V jejím úvodu bude objasněn rozdíl mezi úpravou reklamace v občanském zákoníku a zákoně o ochraně spotřebitele. Budou zde objasněny pojmy, jako je záruka na jakost, doba pro uplatnění práv z vadného plnění, práva z odpovědnosti za vady apod.
Část přednášky bude věnována specifikům vztahu B2C s důrazem na omezení smluvní volnosti ve spotřebitelských vztazích. Těžištěm přednášky bude výklad práv spotřebitele podle občanského zákoníku (s odkazem na evropskou legislativu) a zejména věřejno-právní úprava spotřebitelských reklamací.

Při výkladu bude kladen důraz na rozlišení povinností prodávajícího, jejichž porušení může být dozorovým orgánem sankcionováno a povinností, které vyplývají ze soukromoprávního vztahu mezi spotřebitelem a prodávajícím a nemohou být předmětem dozoru státní správy.

V závěru přednášky dostanou posluchači prostor ke kladení dotazů a bude možné se věnovat dotazům směřujícím k dozorové praxi České obchodní inspekce.

Program semináře:

 • Vymezení úpravy reklamace v občanském zákoníku a v zákoně o ochraně spotřebitele
  • Definice základních pojmů – spotřebitele, prodávající
  • Základní rozdíl mezi hmotně-právní a procesně-právní úpravou „reklamace“
 • Základní vymezení vztahu mezi podnikatelem a spotřebitelem
  • Smlouva jako synallagmatický právní vztah
  • Meze smluvní volnosti ve spotřebitelských smlouvách
 • Reklamace z pohledu občanského zákoníku
  • Práva kupujícího (spotřebitele) z vadného plnění
  • Odpovědnost a povinnosti prodávajícího v souvislosti s vadou výrobku
 • Reklamace z pohledu zákona o ochraně spotřebitele
  • Základní povinnosti prodávajícího
  • Informační povinnosti prodávajícího
  • Lhůty pro vyřízení reklamace
 • Modelové příklady z praxe
  • Seznámení s rozhodovací praxí ČOI na konkrétních příkladech – námitky a jejich vypořádání, stanoviska ČOI,
  • soudní rozhodnutí
 • ADR
  • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů