INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Problematické oblasti účtování podnikatelů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
27.11.2019
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Vilém Juránek 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Na školení budou rozebrány problematické oblasti v účetnictví a daních.

Program semináře:

 • Oblast dlouhodobého majetku:
  • správnost posouzení dlouhodobého nehmotného majetku (kdy je to majetek, kdy služba, problematika licencí...)
  • vedlejší náklady spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku (povinně zahrnované do ceny, volitelně zahrnované do vstupní ceny)
  • dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku
  • technické zhodnocení (účetní definice technického zhodnocení a rozdíly oproti daňovému vymezení téhož pojmu, samostatný majetek nebo navýšení hodnoty stávajícího majetku, technické zhodnocení cizí věci, hranice technického zhodnocení, okamžik účtování o technickém zhodnocení...)
  • nedokončený majetek a zmařené investice
  • dlouhodobý majetek jako nepeněžní vklad do jiné obchodní společnosti
  • majetkové účasti a jejich oceňování
  • ostatní majetkové a dluhové cenné papíry a jejich oceňování
  • problematika inventarizace dlouhodobého majetku
 • Oblast zásob
  • způsob A a způsob B účtování zásob - výhody, nevýhody, rizika
  • oceňování přírůstků nakupovaných zásob - možné způsoby, nevyfakturované dodávky, zpětné příjemky (vydané zásoby vrácené zpět do skladu),
  • oceňování úbytků nakupovaných zásob - možné způsoby, výhody, nevýhody, rizika
  • přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby
  • problematika inventarizace zásob
 • Oblast pohledávek a závazků
  • účetní opravné položky k pohledávkám
  • vyřazování pohledávek, vyřazování závazků
  • problematika inventarizace pohledávek a závazků
  • problematika účetních rezerv
  • obchodování s pohledávkami, zápočty, dobropisy, dohody o narovnání, prominutí
  • pohledávky z titulu smluvních sankcí a úroků z prodlení
 • Oblast časového rozlišování a dohadných účtů
  • časové rozlišování ve zvláštních případech (nákup drobného majetku, dotace na pořízení zásob...)
  • dohadné účty ve zvláštních případech (nevyfakturovaný dlouhodobý majetek nebo jeho technické zhodnocení, nevyfakturované zásoby)
 • Účtování na kapitálových účtech
  • případy rozdělování zisku, pokrývání ztráty, navyšování vlastního kapitálu, snižování vlastního kapitálu, bezúplatné nabytí majetku - rozdíl mezi darováním a ostatními případy bezúplatného nabytí, tvorba fondů, použití fondů ...
 • Diskuse