INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Příprava na uzávěrku a inventury ÚSC a příspěvkových organizací za rok 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.11.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Hana Juráňová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
27.11.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Hana Juráňová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

V rámci semináře bude podrobně rozebrána aktuální legislativa s důrazem na poslední novinky. Pozornost bude v rámci výkladu věnována kontrolám spjatým s účetní uzávěrkou, účtováním a oceňováním zásob, peněžním fondům, hospodářskému výsledku a dalším.

Program semináře:

 • Rekapitulace povinností spojených se sestavením účetní závěrky za rok 2018:
  • Platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů s účinností k 1.1.2018, zejména novela vyhlášky č. 410/2009. Sb. (účtování muzejních sbírek, cenin, podrozvahové evidence) a v průběhu r. 2018
  • Výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová část, tabulková část. Zjednodušená forma účetnictví pro p.o. a povinnost sestavit výkazy.
  • Kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací v Příloze – platné znění pro r. 2018. Kontroly pohledávek a závazků pro konsolidaci
  • Harmonogram účetní závěrky x plán inventarizace – vzájemné vazby
  • Kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, transfery průtokové a k vypořádání, dohadné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů. Kontrola správnosti tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola správnosti účtování realizovaných finančních vztahů se zřizovatelem.
  • Úplnost zaúčtovaných dat před sestavením účetní závěrky, kontrolní mechanismy
  • Kontrola správnosti účtování o majetku. Nové podmínky pro financování a oceňování muzejních sbírek – investiční zdroje.
  • Účtování a oceňování zásob
  • Kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů  u p.o., soulad s evidencí u zřizovatele
  • Podrozvahová evidence jako součást Přílohy.
  • Zaúčtování a kontrola správnosti podkladů pro likvidaci majetku -  daňové povinnosti
  • Zaúčtování inventarizačních rozdílů
  • Hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, základ daně z příjmů právnických osob
  • Výpočet DPPO a její zaúčtování
  • Legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2018, zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách a opravných položkách
  • Daňové odpisy pro p.o. – potřebné informace u svěřeného majetku
  • Druhy činností, definice a posouzení nákladů a výnosů za druh činnosti. Osvobození od daně.
  • Položky snižující základ daně, daňová úspora a prokázání splnění podmínek pro její uplatnění, případně povinnost zvýšit základ daně při jejich nevyužití nově pro období r. 2018
  • Základ daně a sazba daně, daň a její zaúčtování do Hl. č.i hosp. č.
  • Silniční daň
 • Rekapitulace povinností spojených s přípravou a realizací inventur k 31.12.2018:
  • Stručná rekapitulace předpisů pro r. 2018, novela inventarizační vyhlášky, cíle inventarizace
  • Vymezení odpovědnosti a pravomoci osob podílejících se na inventarizaci – dle vnitřního kontrolního systému, inventarizační komise
  • Prvotní, rozdílová a zjednodušená inventura – doporučené postupy
  • Realizace fyzických a dokladových inventur
  • Jak v r. 2018 správně provést inventuru účtu 403 – investiční transfery
   příklady inventarizačních evidencí – inventurní evidence jako podklad pro sestavení inventurních soupisů, pomocná evidence a jiná evidence
  • Zajištění údajů z katastru nemovitostí pro potřeby ověření správnosti všech údajů zachycených v účetnictví – příklady kontrolovaných údajů
  • Ověření fyzické existence majetku, inventarizace majetku v držení jiných osob a inventura majetku cizího
  • Inventurní soupisy, dodatečné inventurní soupisy a zjednodušené inventurní soupisy. Příklady příloh inventurních soupisů, rozšířené nároky na komentáře. Podpisové záznamy zodpovědných osob.
  • Definice inventarizačních rozdílů, definice zúčtovatelných rozdílů – příklady nejčastěji zjištěných rozdílů. Kdy odvést DPH ze zjištěných rozdílů. Stanovisko MFČR k novele zákona o DPH.
  • Rozdíly ve způsobu a termínech jejich vypořádání, odpovědnost za zjištěné rozdíly, náhrady škod, informace v inventarizační zprávě
  • Příklad časového postupu činností prováděných od sestavení inventurní evidence až po sestavení inventurního soupisu
  • Inventarizační zpráva, příklady obsahu zprávy a způsobů jejího vyhodnocení