INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Příprava na účetní závěrku a inventury v roce 2017 pro příspěvkové organizace

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
13.10.2017
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Hana Juráňová 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
6.11.2017
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Hana Juráňová 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
13.11.2017
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Hana Juráňová 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

V rámci semináře bude podrobně rozebrána legislativa, která vstoupila v platnost od 1.1.2016 a změny pro rok 2017. Kontroly spjaté s účetní uzávěrkou, účtování a oceňování zásob, peněžní fondy, hospodářský výsledek, atd.

Program školení:

 • Platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů s účinností od 1.1.2016, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, nově limity pro výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, příloha – změny pro rok 2017.
 • Kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací.
 • Konsolidace a povinnosti v závěrce za rok 2017 pro příspěvkové organizace předávající PAP.
 • Harmonogram účetní závěrky x plán inventarizace – vzájemné vazby. Zpracování inventurních soupisů a účetní záznamy ovlivňující účetní závěrku k 31.12.2017 – inventarizační rozdíly a část zúčtovatelných rozdílů. Inventarizační zpráva a účetní závěrka.
 • Kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, dohadné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů. Úloha dokladových inventur, úplnost zaúčtovaných dat před sestavením účetní závěrky, kontrolní mechanismy.
 • Kontrola správnosti účtování o majetku, zaúčtování rozdílu z přecenění majetku určeného k prodeji, kontrola správnosti doby používání odepisovaného majetku a zbytkové hodnoty, výše opravných položek k majetku a výše rezerv na budoucí náklady. Účtování k 31.12.2017 – vlastní zdroje x náklady. Posouzení technického zhodnocení dokončeného i nedokončeného k 31.12.2017.
 • Kontrola účtování a způsobu evidence dotací. na pořízení odepisovaného majetku pro ÚSC i příspěvkové organizace, účtování v roce 2017 do výnosů, kontrola na vyúčtování transferů.
 • Účtování a oceňování zásob metoda A i B – postupy pro správné zobrazení stavu zásob v rozvaze i vliv na účetní HV ve výkazu zisku a ztrát, účtování bezúplatně nabytých zásob a zásob pořízených z transferů – kontrola zůstatků k rozvahovému dni
 • Pokladna, ceniny, peníze na cestě, banky - správné použití kurzů, zaúčtování kurzových rozdílů.
 • Peněžní fondy, kontrola správnosti tvorby i čerpání v návaznosti na změny v roce 2017
 • Podrozvahová evidence jako součást Přílohy, hladiny významnosti
 • Hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, základ daně z příjmů právnických osob, výpočet DPPO a její zaúčtování. DPH, silniční daň – ve vazbě na konečné zpracování přiznání k DPPO