Informace ke COVID-19: Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
1.3.2022
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Ivana Kejřová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Účastníci si na základě platného znění zákona a relevantní judikatury především správních soudů a soudu Ústavního osvojí znalosti a dovednosti nutné ke správnému vyřizování žádostí o poskytnutí informací.

Vzdělávání je zaměřeno především na vyřizování žádostí o poskytnutí informací o činnosti povinných subjektů (státních orgánů, územních samosprávných celků, veřejných institucí), a to jak z hlediska procesního, tedy jak správně postupovat při vyřizování žádosti o informace, tak z hlediska obsahového, tedy jaké informace lze a jaké naopak nelze poskytovat. Výklad se kromě platné právní úpravy soustředí na praktické problémy, s nimiž se lze při poskytování informací setkat. Samozřejmou součástí výkladu je i seznámení s aktuální judikaturou správních soudů, která informační zákon výkladově dotváří, a zodpovídání dotazů účastníků semináře.

Program semináře:

 • Ústavní rozměr práva na informace
  • ústavní základy práva na informace, zásadní rozhodnutí Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva týkající se práva na informace; Listina základních práv a svobod základní orientace v relevantních právních předpisech; střet ústavních práv na informace s ostatními ústavně garantovanými právy (nedotknutelnost osoby a soukromí, čl. 10 LZPS,právo na ochranu osobnosti a osobních údajů a jiné).
 • Připravované legislativní změny a aktuální vývoj judikatury
  • aktuální novelizace zákona; probíhající a připravované změny
 • Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • InfZ jako obecný předpis pro poskytování informací, výluky z informačního zákona; povinné subjekty (státní orgány, USC a jejich orgány a veřejné instituce) versus žadatelé dle InfZ; podávání žádostí žadateli; působnost povinných subjektů podle InfZ, pojem informace podléhající informační povinnosti; posouzení žádosti o poskytnutí informací (možnosti dle § 14 odst. 5 InfZ); způsoby poskytování informací; přezkoumávání postupů povinných subjektů jejich nadřízenými orgány na základě podaných stížností a odvolání (včetně možnosti autoremedury); možnosti ochrany žadatelů o informace, včetně soudní ochrany, proti postupům povinných subjektů; použitelnost správního řádu v procesu poskytování informací na základě písemné žádosti; zákonné výjimky z poskytování informací; omezení práva na informace (utajovaná informace, obchodní tajemství – definice, judikatura) ochrana osobnosti; test poměrnosti (proporcionality); úhrada nákladů (oznámení, vyčíslení, sazebník, postup při vyřízení) včetně tzv. mimořádně rozsáhlého vyhledání informací; odmítnutí žádosti o informace; odvolání; stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace; zneužití práva na informace (šikanózní a obstrukční žádosti; poskytování informací o platech a odměnách (procesní postup včetně aktuální judikatury); poskytování informací o vzdělání
 • Poskytování informací v souvislosti s GDPR a Zákonem o zpracování osobních údajů a InfZ
  • aktuální postup a judikatura
 • Poskytování informací podle zvláštních právních předpisů
  • poskytování informací obcemi podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) včetně připravované novely zákona; úhrada nákladů
  • poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb.; o právu na informace o životním prostředí (úhrada nákladů).
  • nahlížení do spisu (§ 38 zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád) a informace ze správního spisu podle InfZ:
   • vztah mezi správním řádem a InfZ při poskytování informací ze správního spisu s aktuální judikaturou
   • poskytování dokumentace stavby podle stavebního zákona včetně platné judikatu