INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Poskytování informací na úseku územního plánování a stavebního řádu

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
Změna termínu (původně 28.5., nyní 31.5.)
31.5.2019
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
JUDr. Eva Kuzmová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s aktuální právní úpravou práva na informace, a to se zaměřením na oblast územního plánování a stavebního řádu, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění posledních novel. Seminář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů při poskytování informací na úseku územního plánování a stavebního řádu. Předmětná právní úprava je sice legislativně stručná, avšak o to více aplikačně obtížná, se spoustou nejasností a výkladových otázek. Seminář si tak klade za cíl usnadnění správného vyřizování žádostí o poskytování informací prostřednictvím podání komplexního přehledu této problematiky, kladení důrazu na vzájemné vazby mezi jednotlivými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. a řešení nejrůznějších aplikačních problémů z této oblasti. Problematika bude také názorně demonstrována na praktických příkladech a doplněna aktuální soudní judikaturou.

Cílovou skupinou jsou úředníci dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb.

Program semináře:

 • Právní úprava práva na informace ve vazbě na stavební zákon, základní orientace v relevantních právních předpisech
 • Okruh subjektů povinných poskytovat informace - v podmínkách územních samosprávných celků
 • Pojem informace - včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových informací
 • Působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona a správního řádu - určení toho, kdy žádost vyřídit jako žádost o poskytnutí informací a kdy jako žádost o nahlédnutí do spisu
 • Problematika poskytování informací ze správních spisů účastníkům a neúčastníkům řízení, poskytování kopií projektové dokumentace stavby – rozdílný postup dle § 38 správního řádu a dle informačního zákona
 • Omezení práva na informace – důvody pro neposkytnutí informace, důraz na ochranu osobních údajů dle GDPR ve vazbě na informační zákon
 • Vyřizování žádostí o poskytnutí informací
  • žadatel a způsob podání žádosti
  • náležitosti žádosti
  • vady žádosti a způsoby jejich odstranění
  • lhůty pro vyřízení žádosti
  • jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti
  • opakované žádosti
  • šikanózní žádosti
 • Odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
 • Úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
 • Diskuse, dotazy