INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Platná zákonná úprava pro poskytování cestovních náhrad v roce 2018 po účinnosti občanského zákoníku

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.1.2018
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
JUDr. Eva Hofmannová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
17.1.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Eva Hofmannová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s platnou právní úpravou pro poskytování cestovních náhrad. Výklad zákonné úpravy vychází mimo jiné i z nedostatků zjištěných kontrolními orgány, a současně je doporučen správný zákonný postup na konkrétních příkladech.

Posluchači budou seznámeni s právními úpravami týkající se poskytování cestovních náhrad, s provádějícími právními předpisy platnými pro rok 2018. Zákon č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností od 1. ledna 2014, zcela novým způsobem a na zcela odlišných principech uplatňuje soukromé právo, do kterého pracovní právo náleží, a je jeho nedílnou součástí. S účinností zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, v části šedesáté sedmé, je zpracována úprava zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Seminář je určený pro vedoucí zaměstnance, personalisty, podnikatele, daňové poradce a všechny, kteří se s problematikou poskytování cestovních náhrad zabývají.

Program semináře:

 • platné prováděcí právní předpisy rozhodné pro poskytování cestovních náhrad pro rok 2018
 • zásadní ustanovení zákoníku práce, která jsou rozhodná pro poskytování cestovních náhrad
 • informace o okruhu osob, kterým je lze poskytovat
  • další zákonné doporučené postupy pro zaměstnavatele
 • charakteristika zákonné úpravy pro poskytování cestovních náhrad vycházející ze základních principů zákoníku práce, včetně výkladu ve vztahu k zásadám "co zákon nezakazuje, to dovoluje" a zajištění "rovného zacházení" se zaměstnanci
 • výklad se zaměřením na správný postup zaměstnavatele při sjednávání místa, popřípadě více míst výkonu práce, včetně pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad
  • vliv sjednaných míst výkonu práce a pravidelného pracoviště pro poskytování cestovních náhrad
  • zákonná změna k rozsahu místa pravidelného pracoviště
  • rozdílný postup zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad při vyslání zaměstnance na pracovní cestu a cestovní náhrady při vyslání mimo pravidelné pracoviště
 • odlišný přístup zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad pro tzv. podnikatelskou sféru a tzv. nepodnikatelskou sféru
  • zdůraznění jednotlivých institutů se vztahem cestovních náhrad k daňovým předpisům a povinnosti plateb pojistného
 • právní úprava pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách především se zaměřením na nároky na stravné, krácení stravného, popř. jeho nevyplácení ve vztahu k principu rovnosti a hospodárnosti, souběh stravného a úhrady za stravování 
 • jízdní výdaje a předplatní jízdenka
  • náhrady zaměstnance při použití vlastního vozidla
  • informace o způsobu výpočtu této náhrady
  • výdaje spojené s ubytováním
  • nutné vedlejší výdaje s příklady
  • uvedení nejčastějších chyb a omylů vycházejících z praxe
 • přehled o možnosti přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance s uvedením jednotlivých příkladů
  • včetně stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady po takovémto přerušení pracovní cesty
 • náhrady výdajů a práva zaměstnance na cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách
  • tj. aktuální sazby zahraničního stravného, jeho krácení, popř. nevyplácení
  • zdůraznění správného postupu pro zaměstnavatele při poskytnutí stravného za tuzemskou část zahraniční pracovní cesty
  • jak postupovat s měnou zahraničního stravného při dohodnuté změně měny
  • kursy a přepočet na dohodnutou měnu
 • zákonná povinnost zaměstnavatele poskytovat zúčtovatelné zálohy pro účely pracovních cest
  • upozornění na způsoby jejího poskytnutí
  • použití směnného kurzu ČNB pro přepočty z Kč na cizí měnu
  • přepočty záloh na zahraniční stravné z cizí měny stanovené vyhláškou na dohodnutou cizí měnu
 • jak postupovat při vyúčtování poskytnuté zálohy na pracovní cestu 
 • termíny pro vyúčtování ve vztahu k nárokům zaměstnanců
 • neplatnost právních úkonů, kterými se zaměstnanci vzdávají svých práv
 • diskuze, odpovědi na dotazy