INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
Změna termínu (původně 16.1., nyní 28.2.2018)
28.2.2018
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Zdeněk Křížek 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům i všem ostatním, kteří chtějí mít aktuální informace o mzdové a personální problematice. Účastníci získají přehled o všech změnách dotýkajících se jejich práce. Lektor se rovněž podělí o své zkušenosti z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro  klienty v soukromé i státní sféře.

Program semináře:

 • Změny v zákoníku práce 2017 a v roce 2018
  • Nařízení vlády 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy v roce 2018 – pojmy minimální a zaručená mzda • nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy u poživatelů invalidních důchodů • dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ.
 • Srážky ze mzdy, platu nebo odměn – rok 2018
  • Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 zákoník příjmu a § 299 OSŘ – v roce 2017 a 2018 – porovnání • povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu • uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele • povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného, výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2018, určení jednotlivých třetin • vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby • ukázky výpočtů srážek.
 • Zdravotní pojištění 2018
  • Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2018 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců • kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu • odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů • pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.
 • Pojistné na sociální zabezpečení 2018
  • Maximální vyměřovací základ • započitatelnost příjmů pro odvod pojistného • zákon o provádění sociálního zabezpečení 2018 • výše sazeb pojistného v roce 2018 • sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného • dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění • osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění 2018 • dobrovolná platba na nemocenské pojištění.
 • Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2018
  • Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro rok 2018 • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • karenční doba a její zrušení • porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.
 • Nemocenské pojištění v roce 2018 – změny od 1.2.2018
  • Komu vzniká účast na nemocenském pojištění 2017 a v roce 2018 – porovnání • nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění • podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek – nová dávka „otcovská“ • rozhodné období v roce 2018 • kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši • součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení, dlouhodobá dávka ošetřovné od 1.6.2018, kdy a za jakých okolností je nárok na toto dlouhodobé ošetřovné, nově princip malého rozsahu.
 • Důchodové pojištění – změny 2018
  • Podmínky nároku na důchody • splnění odpracované doby • předčasný starobní důchod • předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu • redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2017 a v roce 2018 – porovnání.
 • Daň ze závislé činnosti v roce zásadní změny 2018
  • Nové částky v poskytování daňového zvýhodnění od 2018, další změny v daňové oblasti, příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění • tiskopis – vzor „Prohlášení poplatníka“ – vyplňování, dokladovost, hlášení změn.
 • Zákon o zaměstnanosti v roce změny v roce 2017 a 2018
  • Nekolidující zaměstnaní – uchazeč o zaměstnání, připravované změny v zákoně o zaměstnanosti • zpřísnění podmínek při činnosti agenturního zaměstnání • povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidních, náhradní plnění, evidence osob EU – ZZ § 102, pojem zastřené zaměstnání, zaměstnávání cizinců, další závažné informace.
 • Další informace pro rok 2018
  • Zákon o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2018 • aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.
 • Diskuze, odpovědi na dotazy