INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Odpovědnost za škodu způsobenou uvolněnými členy zastupitelstev obcí a krajů a zaměstnanci a úředníky obcí a krajů a jak jí předcházet

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
23.11.2018
9:00 - 14:00
Pardubice
Hotel Zlatá Štika
JUDr. Luboš Průša 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je informovat uvolněné členy zastupitelstva a zaměstnance obcí a krajů o problematice právní úpravy odpovědnosti za škodu s důrazem na oblast škody způsobenou výkonem veřejné moci, v pracovněprávních vztazích a na odpovědnost za spáchané trestné činy a informovat o nejčastějších případech, kdy tato odpovědnost přichází v úvahu v konkrétní praxi. Cílem semináře je, aby uvolnění zastupitelé a zaměstnanci obcí a krajů porozuměli zásadám jejich odpovědnosti za škodu, kterou zejména vydáním nezákonného rozhodnutí či v důsledku nesprávného úředního postupu při výkonu svých působností mohou způsobit dotčeným osobám, jakož i zásady jejich odpovědnosti v pracovněprávních vztazích. Výstupem vzdělávací aktivity bude zhodnocení nejčastějších pochybení vedoucích ke vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, v pracovněprávních vztazích či vzniku trestní odpovědnosti a naznačení možných preventivních opatření v rámci obce či kraje.

Program semináře:

 • Vymezení pojmu škoda (z pohledu občanského práva, z pohledu pracovního práva, z hlediska trestního práva)
 • Odpovědnost státu za škodu způsobenou územním samosprávným celkem při výkonu veřejné moci a nesprávným úředním postupem.
 • Odpovědnost územně samosprávného celku za způsobenou škodu při výkonu samostatné působnosti.
 • Právo státu požadovat regresní náhradu na úředních osobách a ÚSC.
 • Nezákonné rozhodnutí a nesprávný úřední postup.
 • Náhrada škody (způsob, rozsah)
 • Škoda v pracovněprávních vztazích.
 • Předcházení škodám v pracovněprávních vztazích.
 • Odpovědnost zaměstnance za škodu.
 • Odpovědnost zaměstnavatele za škodu.
 • Náhrada škody v pracovněprávních vztazích (způsob, rozsah)
 • Trestní odpovědnost a obce a kraje
 • Rozhodování o náhradě škody v trestním řízení
 • Obec a kraj jako poškozený v trestním řízení
 • Nejčastější pochybení vedoucí k podezření ze spáchání trestného činu představiteli obcí a krajů
 • Prevence trestní odpovědnosti v podmínkách obcí a krajů