INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
18.8.2022
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Adam Zítek Ph.D. 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit posluchače s aktuální úpravou práva nemovitostí ve vazbě na povinnosti obcí, jakožto řádných hospodářů. Webinář bude zaměřen na praktické potřeby samospráv při řešení některých výkladových nejasností právních předpisů, a to v konfrontaci s běžnou praxí. Výklad se dotkne i vztahu obcí s katastrálními úřady při výkonu státní správy a dále režimu smluvního jednání podle zákona o registru smluv. Aktuální problematiku zahrnuje i výklad o právní limitaci spolupráce obcí s developery. Výklad bude doplněn praktickými příklady, včetně relevantní judikatury.

Program webináře:

 • Nemovitosti, jejich součásti a příslušenství. Právní režim staveb.
  Vysvětlení základních pojmů současné úpravy nemovitostního práva jako je rozdělení nemovitých věcí na hmotné a nehmotné a aplikace superficiální zásady. Vysvětlení výjimek pro stavby ve smyslu občanskoprávním, které i nadále zůstávají samostatnou věcí.
 • Obsahová pravidla při nakládání s nemovitostmi obcí
  Tvorba vůle obce má jasné ústavní a zákonné mantinely. Stěžejním kritériem je jednání v zájmu blaha obce. Obsah tohoto pojmu je dotvářen judikaturou, která bude uvedena v praktických souvislostech.
 • Procedurální pravidla při nakládání s nemovitostmi obcí
  Přísně jsou nastavena i formální pravidla při nakládání s nemovitým majetkem obcí. Přes dlouholetou účinnost příslušných právních předpisů stále dochází k jejich porušování. I zde je tedy k dispozici poměrně bohatá judikatura, která poslouží pro praktické pochopení. Zdůrazněny budou následky porušení těchto pravidel v podobě absolutní neplatnosti právního jednání.
 • Obce a katastr nemovitostí
  Ve vztahu ke katastrálním úřadům obce nevystupují jenom jako účastníci řízení, ale je na ně kladena celá řada součinnostních povinností zejména ve vztahu ke správě katastrálních území. Tyto součinnosti vyplývají z katastrálních předpisů a jejich neznalost může vést ke způsobení škody. Proto jim bude věnována patřičná pozornost.
 • Obec a převod vlastnického práva k věci nemovité
  Vysvětleny budou rozdíly při převodech nemovitostí v katastru evidovaných a neevidovaných. Zmíněny budou náležitosti smluvních ujednání a možná řešení zajištění zaplacení kupní ceny nabyvatelem.
 • Obec a právo stavby
  Obce patří mezi typické adresáty právní úpravy práva stavby, kdy většinou vystupují jako vlastník pozemku. Právo stavby bude pojednáno jako systémová výjimka ze superficiální zásady. Budou vysvětleny jeho základní rysy, a to na praktických příkladech. Pojednáno bude o vzniku a zániku práva stavby a o právech a povinnostech z práva stavby. Téma bude postupně nazíráno nejprve z pohledu vlastníka pozemku a poté z pohledu vlastníka práva stavby (stavebníka), neboť jejich zájmy jsou často diametrálně odlišné.
 • Obec a užívací vztahy k věcem nemovitým
  Rozebrány budou základy právní úpravy obecného nájmu, nájmu pro bydlení (nájem bytu a domu) a nájmu prostoru sloužícího podnikání. Dále bude zmíněn pacht nemovité věci, a to z pohledu obce, jakožto propachtovatele.
 • Vztahy obcí s developery
  Pro rozvoj území obcí je charakteristická výstavba prováděná developerskými subjekty. I zde obce musí dbát na zájmy svých občanů, členů obce (blaho pro obec). Za tím účelem jsou často uzavírány kooperační smlouvy mezi obcí a developerem, kde obě strany hledají vzájemný kompromis ve svých, často protichůdných zájmech. V této části výkladu bude odpovězeno na otázky, k čemu všemu se obec může legálně zavázat a co vše může legálně požadovat.
 • Dispozice s nemovitostmi a registr smluv
  Pojednáno bude o dopadech zák.č. 340/2015 Sb. o registru smluv na smluvní praxi obcí ve vztahu k nemovitým věcem. Ve výkladu budou zobecněny dosavadní zkušenosti a případná judikatura.
 • Diskuse, odpovědi na dotazy