INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
5.10.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D. 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
10.12.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D. 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem semináře je seznámit úředníky s kontrolou podle kontrolního řádu i s právním rámcem dalších postupů (např. tzv. terénních šetření), při nichž správní orgán zjišťuje dodržování, či porušování právních povinností jejich nositeli. Úředníci si ujasní, kdy je možné a vhodné provádět kontrolu ve smyslu kontrolního řádu a kdy je vhodné či nutné použít jiné právní postupy (např. při hrozícím nebezpečí z prodlení). Úředníkům bude objasněn vztah mezi kontrolním řádem a správním řádem. Úředníci budou seznámeni s judikaturou k sporným otázkám výkonu kontroly.

Seminář je určen úředníkům obcí, obecních úřadů a obcí s rozšířenou působností.

Program semináře:

 • Kontrola x terénní šetření
  • kontrola, (správní, státní) dozor, inspekce x místní (terénní) šetření (ohledání), monitorování, zjišťování stavu věci na místě; ujasnění pojmů a vhodnosti jednotlivých postupů v praxi
 • Prameny právní úpravy výkonu kontroly
  • Hierarchie: 1) zvláštní (tzv. složkový) zákon, 2) zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, 3) správní řád
  • subsidiární použití správního řádu pro doručování, zastoupení a další úkony a otázky při kontrole
 • Zákon o kontrole č. 255/2012 Sb. účinný od 1.1.2014 a změnový zákon č. 64/2014 Sb. účinný od 1.5.2014
  • Změny oproti předchozímu zákonu o státní kontrole č. 552/1991 Sb. a jejich význam pro praxi
 • Nejdůležitější práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných, příp. povinných osob
  • Právo vstupu na pozemky, do staveb a jiných prostor, právo požadovat poskytnutí potřebných podkladů, právo odebírat vzorky, právo vyžadovat další potřebnou součinnost, povinnost prokázat se pověřením ke kontrole, povinnost oznámit zahájení kontroly, povinnost pořizovat protokol o kontrole, právo podat námitky proti kontrolnímu zjištění, způsoby vyřizování námitek a další
 • Nejčastější právní spory při výkonu kontroly
  • Formy pověření ke kontrole (písemné pověření k jednotlivé kontrole x průkaz), způsoby zahájení kontroly (zejména problematika předem neohlášených kontrol), kontrolovaná osoba a povinná osoba – bohatý výběr z judikatury, zkušenosti z praxe
 • Způsoby vynucování plnění povinností kontrolovaných osob
  • Přestupky podle zákona o kontrole, judikatura k pokutám za nesoučinnost při kontrole
 • Právní forma uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole
  • Správní rozhodnutí o opatření k nápravě x faktické pokyny v rámci kontroly na místě
 • Kontrola a „navazující“ řízení o ukládání sankcí nebo opatření k nápravě
  • Protokol o kontrole jako podklad rozhodnutí o přestupku (§ 81 přestupkového zákona, příp. § 150 odst. 2 správního řádu, § 51 odst. 4 správního řádu)
 • Terénní šetření  a možné právní rámce
  • Neformání postupy, zajištění důkazu před zahájením řízení ohledáním na místě (§ 138 ve spojení s § 54 správního řádu), záznam o úkonech předcházejících kontrole (§ 3 zákona o kontrole), použitelnost jako podkladů v navazujícím správním řízení (judikatura); vstup na pozemky bez součinnosti dotčených osob
 • Dotazy, diskuse