INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2024

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.8.2024
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Hana Juráňová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
29.8.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Hana Juráňová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
12.9.2024
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Hana Juráňová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
17.9.2024
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Hana Juráňová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem semináře je poskytnout Vám potřebné informace a znalosti o požadavcích stanovených pro rok 2024 na zajištění přípravy provedení inventarizace všeho majetku, závazků a ostatních aktiv i pasiv včetně podrozvahových účtů u vybraných účetních jednotek.

Program semináře:

 • Legislativa v r. 2024, její aplikace do plánu inventur, volba rozhodného dne
 • Rekapitulace změn vyhlášky v oblasti inventarizace vlastních zdrojů, dopad na inventuru účtu 403
 • Stručný výklad prováděcí vyhlášky, cíle inventarizace
 • Prvotní, rozdílová a zjednodušená inventura – doporučené postupy s vazbou na změny právních předpisů
 • Plán inventur a harmonogram účetní závěrky
 • Inventarizační komise, určení zodpovědnost členů komisí
 • Realizace fyzických a dokladových inventur
 • Jak správně provést inventuru účtu 403 – investiční transfery
 • Příklady inventarizačních evidencí – inventurní evidence jako podklad pro sestavení inventurních soupisů, pomocná evidence a jiná evidence
 • Příklady zúčtovatelných rozdílů včetně inventarizačních rozdílů zjištěných při inventarizaci
 • Příprava účetních záznamů inventarizačních nebo zúčtovatelných rozdílů
 • Zajištění údajů z katastru nemovitostí pro potřeby ověření správnosti všech údajů zachycených v účetnictví – příklady kontrolovaných údajů
 • Kontrola správnosti ocenění aktiv, pasiv i podrozvahových účtů
 • Kontrola správnosti odpisového plánu, stručná rekapitulace ČÚS č. 708, zůstatková hodnota, počet let, které ještě zbývají k odpisu majetku, zbytková hodnota, odpovědi na dotazy MFČR
 • Ověření fyzické existence majetku, inventarizace majetku v držení jiných osob a inventura majetku cizího
 • Provedení dokladové inventury, příprava vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků s věřiteli a dlužníky, příklad textu dopisu a návrhy na postupy při ověření shody
 • Inventurní soupisy, dodatečné a zjednodušené inventurní soupisy, obsah pojmů
 • Příklady příloh inventurních soupisů, rozšířené nároky na komentáře. Podpisové záznamy zodpovědných osob
 • Definice inventarizačních rozdílů, definice zúčtovatelných rozdílů – příklady nejčastěji zjištěných rozdílů. Kdy odvést DPH ze zjištěných rozdílů. Stanovisko MFČR k novele zákona o DPH
 • Rozdíly ve způsobu a termínech jejich vypořádání, odpovědnost za zjištěné rozdíly, náhrady škod, informace v inventarizační zprávě
 • Příklad časového postupu činností prováděných od sestavení inventurní evidence až po sestavení inventurního soupisu s povinným obsahem dle vyhlášky
 • Inventarizační zpráva, obsah zprávy, způsoby jejího vyhodnocení