INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

e-Government

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
5.4.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Blanka Hanzelová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
10.4.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Mgr. Blanka Hanzelová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
12.4.2018
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Mgr. Blanka Hanzelová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
17.4.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Blanka Hanzelová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je informovat o zákonných povinnostech při výměně informací mezi orgány veřejné správy, občany a komerčními subjekty. Poznat práva a nároky v souvislosti s elektronickou komunikací. Uzavírat plnohodnotné licenční smlouvy.

Pod pojem e-Government zahrnujeme také legislativní prostředí, které umožňuje výměnu informací mezi orgány veřejné správy, občany a komerčními subjekty ve všech možných komunikačních směrech. V červenci 2014 roku se změnila evropská legislativa a dne 19. září 2016 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a související změnový zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Úprava obsažená v  zákoně proto zejména stanoví některé postupy poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru a požadavky na služby vytvářející důvěru a pravidla elektronického podepisování, elektronického pečetění a opatřování dokumentů elektronickými časovými razítky. Zákon rovněž stanovuje ministerstvo vnitra jako orgán dohledu nad poskytovateli služeb vytvářejících důvěru. V zákoně není upravena elektronická identifikace, která bude řešena samostatně.

Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci veřejné správy, dodavatelé softwaru apod.

Program semináře:

  • role spisové služby a správy dokumentů v organizacích z pohledu práva
  • správa a uchovávání digitálních dokumentů či s využitím mezinárodních standardů
  • digitální kontinuita a důvěryhodnost správy digitálních dokumentů ve veřejném i komerčním sektoru
  • vliv implementace nařízení eIDAS a prostředky k rozvoji elektronických služeb nejen ve veřejné správě
  • základní registry jako nástroj fungujícího e-Governmentu
  • vzorová licenční smlouva (orgán veřejné správy může software pro smlouvou určený účel užívat a dotvářet pro svoje potřeby, technologicky neutrální dodaná řešení, open source software)
  • diskuze: obecný příklon k elektronickému úřadování, nutnost spoléhat se na digitální dokumenty, rozdílné přístupy
    k vedení spisové služby elektronickou formou