INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dvoudenní praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
29.9. - 30.9.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Zdeněk Křížek 4.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se
26.10. - 27.10.2020
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Zdeněk Křížek 3.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se

Na semináři se účastníci seznámí s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.

Seminář je určet pro personalisty a mzdové účetní. Program semináře je rozdělen tak, že se ho mohou účastnit jen jeden den personalista - první den, mzdová účetní - druhý den.

Program semináře:

PRVNÍ DEN:

 • GDPR - ochrana osobních údajů
  • praktické poznatky a zkušenosti v naplnění Nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR
  • podrobný komentář
  • doporučené vzory a dokumenty k této problematice
 • Zákoník práce
  • aktuální informace, navrhované změny od 1.7. a 1.1.2021
 • Předsmluvní povinnosti
  • závislá práce, nelegální práce
  • sankce za umožnění nelegální práce
  • vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování
  • názorné ukázky
 • Pracovně lékařské služby
  • obsah smlouvy mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovně lékařských služeb
  • zákon o pracovně lékařských službách a prováděcí vyhláška k tomu zákonu - možné sankce v této oblasti – kontroly inspekce práce a krajské hygienické stanice- povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
 • Povinnosti zaměstnavatele
  • obsah pracovní smlouvy – možné spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
  • zkušební doba
  • pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou
  • dohody o provedení práce a pracovní činnosti – studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, tzv. brigády
  • zaměstnávání nezletilých osob
  • souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy
  • odvody pojistného, daně ze závislé činnosti
  • ukázky vzorů, doporučených postupů a výpočtů
  • agenturní zaměstnávání 2020
 • Ukončení pracovního poměrudoručování písemností podle zákoníku práce
  • výpovědní důvody, ochranná doba, okamžité zrušení pracovního poměru
  • vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru
 • Dovolená v roce 2020 • výhled do roku 2021 – zásadní změny
  • výměra dovolené, plány dovolené, nařizování dovolené, celozávodní dovolená čerpání dovolené, dovolená za odpracované dny (hodiny), převod dovolené z roku do roku, čerpání dovolené a svátek, krácení dovolené, přerušení dovolené, mateřská dovolená a dovolená, dovolená u nerovnoměrného rozvrženého režimu pracovní doby, změna úvazku v průběhu roku
 • Překážky v práci
  • na straně zaměstnavatele a zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy - rehabilitace, jako překážka v práci
 • Náhrady škody
  • obecná odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli, dohody o hmotné odpovědnosti, odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání – doporučené vzory, názorné výpočty náhrady za újmu na zdraví
  • nařízení vlády o povinné evidenci a vyplňování záznamů o pracovních úrazech
 • E-NESCHOPENKY – praktické zkušenosti a poznatky.

DRUHÝ DEN:

 • Povinnosti zaměstnavatele při odměňování zaměstnanců 
  • minimální a zaručená mzda od roku 2020
  • odměňování zaměstnanců – mzda, plat nebo odměna, obsluha mzdy, platu nebo odměny – povinnosti zaměstnavatelů při výplatách
  • mzdové výměry – určení mzdy
  • platové výměry – stanovení tarifního platu
  • příklady na výpočet mzdy, platu, odměny
  • zákonné příplatky – za přesčas, svátek, víkend, noc, odměna za pohotovost
  • řada názorných výpočtů (cca 50 příkladů)
  • průměrný výdělek a jeho výpočet
 • Srážky ze mzdy, platu, odměny 2020 a jejich výpočet
  • Občanský soudní řád
  • příjmy, ze kterých se musí provádět srážky
  • insolvence fyzické osoby a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené
  • exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě
  • srážky z jiných příjmů
  • srážky z daňového bonusu, výsledku z ročního zúčtování daně, náhrady cestovních výdajů – zásadní informace – judikatura soudu
  • dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu zákoníku práce
  • pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny
  • datová schránka a exekuční tituly
  • změny plátce mzdy
  • srážky z dávek nemocenského pojištění
  • občanský zákoník a jeho dopady do problematiky provádění srážek ze mzdy
  • zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách ze mzdy v roce 2020, praktické výpočty – souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
  • nezabavitelné částky v roce 2020 a vyživované osoby
  • součinnost zaměstnavatele vůči exekutorovi dle § 33 exekučního řádu
 • Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a nemocenské pojištění
  • vyměřovací základ v roce 2020
  • nedoplatky a přeplatky na pojistném, platební výměry, výkazy nedoplatků, pokuty
  • způsoby vrácení přeplatků na pojistném
  • opravné přehledy
  • penále
  • pravděpodobná výše pojistného
  • splátky dlužného pojistného a penále
  • zdravotní pojištění – kategorie pojištěnců, výkon práce ve státech EU a placení pojistného
  • povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění, kdy se nemocenské poskytuje v poloviční výši, krácení nemocenského, kdy je vyloučen nárok na nemocenské
  • dávky nemocenského pojištění – postupy při uplatňování nároku na tyto dávky
  • termíny přihlašování a odhlašování poplatníků pojistného - zaměstnanců
  • možnosti změnit zdravotní pojišťovnu ve dvou termínech – podmínky, za kterých lze takto měnit zdravotní pojišťovnu
  • pojištěnec zdravotní pojišťovny a výkon práce v zemích EU – odvod pojistného
  • osoby samostatně výdělečně činné v roce 2020
 • Problematika daně ze závislé činnosti 2020
  • okruh poplatníků, kteří podléhají zvláštní sazbě daně ( srážkové dani), částky daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě, daňový bonus
  • názorné příklady z praxe v rámci uplatňování daňových zvýhodnění – dětí, manžela, manželky, druha, družky, daňová zvýhodnění na vnoučata, děti v pěstounské péči
  • dokladovost a postupy plátce daně a poplatníka (zaměstnavatele a zaměstnance)
  • ohlašovací povinnost plátce daně při daňovém nedoplatku zaviněném poplatníkem daně – zaměstnancem, viz § 38i ZDP
  • tiskopis vzor 25 a 26 Prohlášení poplatníka a jejich používání
  • pojem daňových nerezidentů – tiskopis A1 a základ daně
 • Diskuze a odpovědi na dotazy