INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dvoudenní praktikum pro personalisty a mzdové účetní

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
11.9. - 12.9.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Zdeněk Křížek 4.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Na semináři se seznámíte s poslední platnou právní úpravou ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.

Tento aplikační seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří budou zpracovávat personální a mzdovou agendu.

PRVNÍ DEN:

 • Praktické poznatky a první zkušenosti v naplnění Nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR.
  Podrobný komentář, výkladová stanoviska a názorná ukázka doporučených vzorů a dokumentů k problematice ochrany osobních údajů.
   
 • Předsmluvní povinnosti
  závislá práce, nelegální práce, sankce za umožnění nelegální práce, vnitřní firemní předpisy - pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd., názorné ukázky při sestavování vnitropodnikových předpisů, pracovně lékařské služby - obsah smlouvy mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovně lékařských služeb, novelizace Zákona o pracovně lékařských službách a prováděcí vyhláška k tomu zákonu. Možné sankce v této oblasti - kontroly inspekce práce a krajské hygienické stanice. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance.
   
 • Povinnosti zaměstnavatele
  co musí obsahovat pracovní smlouva - co je předmětem možných sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; zkušební doba; pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou; dohody o provedení práce a pracovní činnosti - studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, tzv. brigády. Zaměstnávání nezletilých osob; souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti; ukázky vzorů, doporučených postupů a výpočtů. Agenturní zaměstnávání 2018.
   
 • Ukončení pracovního poměru
  doručování písemností podle zákoníku práce; výpovědní důvody, ochranná doba, okamžité zrušení pracovního poměru; vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti.
   
 • Dovolená v roce 2018. Výhled do roku 2019
  Výměra dovolené, plány dovolené, nařizování dovolené, celozávodní dovolená. Čerpání dovolené, dovolená za odpracované dny (hodiny), převod dovolené z roku do roku, čerpání dovolené a svátek, krácení dovolené, přerušení dovolené, mateřská dovolená a dovolená, dovolená u nerovnoměrného rozvrženého režimu pracovní doby, změna úvazku v průběhu roku a dopady na výpočet délky dovolené, názorné ukázky výpočtu dovolené, vnitřní firemní předpisy k čerpání dovolené.
   
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy.
   
 • Náhrady škody - obecná odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli, dohody o hmotné odpovědnosti, odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání - doporučené vzory, názorné výpočty náhrady škody; nařízení vlády 170/2014 Sb., od roku 2015 o povinné evidenci a vyplňování záznamů o pracovních úrazech - platí i nadále.
   

DRUHÝ DEN:

 • Mzdová problematika v roce 2018
  • Povinnosti zaměstnavatele při odměňování zaměstnanců - minimální mzda od roku 2018, a dopady této změny do dalších právních předpisů - zákoník práce, zdravotní pojištění, zákon o zaměstnanosti - odměňování zaměstnanců - mzda, plat nebo odměna, obsluha mzdy, platu nebo odměny - povinnosti zaměstnavatelů při výplatách; mzdové výměry - určení mzdy; platové výměry - stanovení tarifního platu; příklady na výpočet mzdy, platu, odměny; zákonné příplatky – za přesčas, svátek, víkend, noc, odměna za pohotovost; řada názorných výpočtů (cca 50 příkladů). Průměrný výdělek a jeho výpočet.

  • Srážky ze mzdy, platu, odměny - ve výpočtu srážek, změna v občanském soudním řádu
   Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky; insolvence fyzické osoby a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené; exekuční tituly - rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě; srážky z jiných příjmů; srážky z daňového bonusu, výsledku z ročního zúčtování daně, náhrady cestovních výdajů - zásadní informace - judikatura soudu; dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu zákoníku práce; pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny; datová schránka a exekuční tituly; změny plátce mzdy; srážky z dávek nemocenského pojištění; postup výpočtu; občanský zákoník a jeho dopady do problematiky provádění srážek ze mzdy; zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách ze mzdy v roce 2018, praktické výpočty - souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy; nezabavitelné částky v roce 2018 a vyživované osoby, na které lze uplatnit nezabavitelnou částku; součinnost zaměstnavatele vůči exekutorovi dle § 33 exekučního řádu; příklady na výpočty srážek cca 30 ukázek.
 • Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nemocenské pojištění
  • Vyměřovací základ v roce 2018; nedoplatky a přeplatky na pojistném, platební výměry, výkazy nedoplatků, pokuty; způsoby vrácení přeplatků na pojistném; opravné přehledy; penále a jeho výpočet; pravděpodobná výše pojistného; splátky dlužného pojistného a penále; zdravotní pojištění - kategorie pojištěnců, výkon práce ve státech EU a placení pojistného; povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění, kdy se nemocenské poskytuje v poloviční výši, krácení nemocenského, kdy je vyloučen nárok na nemocenské
  • Dávky nemocenského pojištění otcovská poporodní péče, dlouhodobé ošetřovné – postupy při uplatňování nároku na tyto dávky; termíny přihlašování a odhlašování poplatníků pojistného - zaměstnanců; možnosti změnit zdravotní pojišťovnu ve dvou termínech - podmínky, za kterých lze takto měnit zdravotní pojišťovnu; pojištěnec zdravotní pojišťovny a výkon práce v zemích EU - odvod pojistného.
 • Problematika daně ze závislé činnosti 2018
  • Rozšíření okruhu poplatníků, kteří podléhají zvláštní sazbě daně (srážkové dani), zvýšení částky daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě, daňový bonus; názorné příklady z praxe v rámci uplatňování daňových zvýhodnění - dětí, manžela, manželky, druha, družky, daňová zvýhodnění na vnoučata, děti v pěstounské péči; dokladovost a postupy plátce daně a poplatníka (zaměstnavatele a zaměstnance); ohlašovací povinnost plátce daně při daňovém nedoplatku zaviněném poplatníkem daně – zaměstnancem, viz § 38i ZDP; tiskopis vzor 25 a nový elektronický tiskopis vzor 26; prohlášení poplatníka a jejich používání; slevy na daních a jejich dokladování v roce 2018, daňové benefity.
 • Dotazy, diskuze