INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dvoudenní kurz pro začínající mzdové účetní a personalisty

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.11. - 16.11.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Bc. Elena Vontorková 3.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se

Na tomto dvoudenním semináři se účastníci seznámí se zákoníkem práce ve vazbě na práci mzdových účetních a personalistů nejen formou souvislého výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů.

PRVNÍ DEN - Zákoník práce

 • Povinnosti zaměstnavatelů - závislá práce, nelegální práce vč. sankcí, vnitřní firemní předpisy - pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd., pracovnělékařské služby
 • Pracovní smlouva - náležitosti, zkušební doba, pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou, dohody o provedení práce a pracovní činnosti - studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnávání nezletilých osob, souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele - dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti, ukázky vzorů, doporučených postupů a výpočtů.
 • Ukončení pracovního poměru - doručování písemností podle zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru, vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti.
 • Dovolená a převody zůstatkových dovolených do následujícího roku - výměra dovolené, plány dovolené, nařizování dovolené, celozávodní dovolená, čerpání dovolené, dovolená za odpracované dny, převod dovolené z roku do roku, čerpání dovolené a svátek, krácení dovolené, přerušení dovolené, mateřská dovolená a dovolená, dovolená u nerovnoměrného rozvrženého režimu pracovní doby, změna úvazku v průběhu roku a dopady na výpočet délky dovolené, názorné ukázky výpočtu dovolené, vnitřní firemní předpisy k čerpání dovolené.
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance - s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy. Náhrady škody - obecná odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli, dohody o hmotné odpovědnosti, odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání - doporučené vzory, názorné výpočty náhrady škody
 • Zákon o zaměstnanosti - změny v oblasti nekolidujícího zaměstnání, agenturního zaměstnání a náhradního plnění, sankce za porušení povinností vyplývající pro zaměstnavatele ze zákona o zaměstnanosti.
 • GDPR - nařízení o ochranně osobních dat - praktické pomůcky pro zaměstnavatele

DRUHÝ DEN - Mzdová problematika

 • Povinnosti zaměstnavatele při odměňování zaměstnanců - minimální mzda od roku 2018, a dopady této změny do dalších právních předpisů, zdravotní pojištění, odměňování zaměstnanců, obsluha mzdy, platu nebo odměny, platové výměry, stanovení tarifního platu, příklady na výpočet mzdy, platu, odměny, zákonné příplatky za přesčas, svátek, víkend, noc, odměna za pohotovost.
 • Srážky ze mzdy, platu, odměny - příjmy, ze kterých se musí provádět srážky, insolvence fyzické osoby a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené, exekuční tituly - rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě, srážky z jiných příjmů, srážky z daňového bonusu, výsledku z ročního zúčtování daně, náhrady cestovních výdajů - zásadní informace - judikatura soudu, dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu zákoníku práce, pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny, datová schránka a exekuční tituly, změny plátce mzdy, srážky z dávek nemocenského pojištění, postup výpočtu, občanský zákoník a jeho dopady do problematiky provádění srážek ze mzdy, zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách ze mzdy v roce 2018, praktické výpočty – souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy, nezabavitelné částky v roce 2018 a vyživované osoby, na které lze uplatnit nezabavitelnou částku, součinnost zaměstnavatele vůči exekutorovi dle § 33 exekučního řádu, praktické příklady na výpočty srážek.
 • Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nemocenské pojištění - vyměřovací základ v roce 2018, nedoplatky a přeplatky na pojistném, platební výměry, výkazy nedoplatků, pokuty, způsoby vrácení přeplatků na pojistném, opravné přehledy, penále a jeho výpočet, pravděpodobná výše pojistného, splátky dlužného pojistného a penále, zdravotní pojištění - kategorie pojištěnců, výkon práce ve státech EU a placení pojistného, povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění, kdy se nemocenské poskytuje v poloviční výši, krácení nemocenského, kdy je vyloučen nárok na nemocenské, termíny přihlašování a odhlašování poplatníků pojistného - zaměstnanců, možnosti změnit zdravotní pojišťovnu ve dvou termínech – podmínky, za kterých lze takto měnit zdravotní pojišťovnu, pojištěnec zdravotní pojišťovny a výkon práce v zemích EU - odvod pojistného.
 • Problematika daně ze závislé činnosti 2018 - rozšíření okruhu poplatníků, kteří podléhají zvláštní sazbě daně (srážkové dani), zvýšení částky daňového zvýhodnění na dítě, daňový bonus, názorné příklady z praxe v rámci uplatňování daňových zvýhodnění - dětí, manžela, manželky, druha, družky, daňová zvýhodnění na vnoučata, děti v pěstounské péči, dokladovost a postupy plátce daně a poplatníka (zaměstnavatele a zaměstnance), ohlašovací povinnost plátce daně při daňovém nedoplatku zaviněném poplatníkem daně – zaměstnancem, viz § 38i ZDP, tiskopis vzor 25 a nový elektronický tiskopis vzor 26, prohlášení poplatníka a jejich používání, slevy na daních a jejich dokladování v roce 2018, daňové benefity.