INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dvoudenní kurz mzdového účetnictví pro začínající účetní

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
Změna termínu (původně 30.11.-1.12.) a změna lektora (původě Zdeněk Křížek)
29.11. - 30.11.2017
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Bc. Elena Vontorková 3.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se

Na semináři se seznámíte s připravovanou změnou v Zákoníku práce v roce 2017, ve vazbě na  práci personalistů a mzdových účetních a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.

Tento aplikační seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří budou zpracovávat personální a mzdovou agendu.

Program semináře:

PRVNÍ DEN - ZÁKONÍK PRÁCE 2017, 2018 - AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH

 

 • Souhrn připravovaných změn od 1.1.2018 v Zákoníku práce 
  • nová skupina vrcholových řídících zaměstnanců a jejich postavení, pracovní doba, práce z domova, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, doručování, dovolená – zásadní změny (budou-li schváleny)
 • Předsmluvní povinnosti
  • závislá práce, nelegální práce, sankce za umožnění nelegální práce, vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd., názorné ukázky při sestavování vnitropodnikových předpisů, pracovnělékařské služby od 1.10.2017, zásadní změny – obsah smlouvy mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařských služeb, nově výpisy z dokumentace, vstupní lékařské prohlídky, dohlídky pracovišť, periodické prohlídky, mimořádné prohlídky, prohlídky zaměstnanců pracujících v noci, výstupní pracovnělékařské prohlídky, možné sankce v této oblasti – kontroly inspekce práce a krajské hygienické stanice
 • Povinnosti zaměstnavatele
  • co musí obsahovat pracovní smlouva – co je předmětem možných sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zkušební doba, pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou, dohody o provedení práce a pracovní činnosti – studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnávání nezletilých osob, souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti, ukázky vzorů, doporučených postupů a výpočtů. Vše v porovnání k současné právní úpravě s navrhovanými změnami od roku 2018.
 • Ukončení pracovního poměru
  • doručování písemností podle zákoníku práce – porovnání s novou právní úpravou, výpovědní důvody, ochranná doba, okamžité zrušení pracovního poměru, vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti
 • Dovolená v roce 2017 a 2018
  • Výměra dovolené, plány dovolené, nařizování dovolené, celozávodní dovolená. Čerpání dovolené, dovolená za odpracované dny (hodiny),  převod dovolené z roku do roku, čerpání dovolené a svátek, krácení dovolené, přerušení dovolené, mateřská dovolená a dovolená, dovolená u nerovnoměrného rozvrženého režimu pracovní doby, změna úvazku v průběhu roku a dopady na výpočet délky dovolené, názorné ukázky výpočtu dovolené, vnitřní firemní předpisy k čerpání dovolené. Nově dovolená za odpracované hodiny.
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy
 • Náhrady škody
  • obecná odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli, dohody o hmotné odpovědnosti, odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání – doporučené vzory, názorné výpočty náhrady škody, nařízení vlády 170/2014 Sb., od roku 2015 o povinné evidenci a vyplňování záznamů o pracovních úrazech – platí i nadále
 • Zákon o zaměstnanosti v roce 2017
  • zásadní změny v Zákoně o zaměstnanosti v průběhu roku 2017 od 1.4., 1.8. a v roce 2018, v oblasti nekolidujícího zaměstnání, agenturního zaměstnání a náhradního plnění. Sankce za porušení povinností vyplývající pro zaměstnavatele ze Zákona o zaměstnanosti.

DRUHÝ DEN - MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2017 S VÝHLEDEM NA ROK 2018

 

 • Povinnosti zaměstnavatele při odměňování zaměstnanců
  • minimální mzda od roku 2017, s výhledem na rok 2018, odměňování zaměstnanců – mzda, plat nebo odměna, obsluha mzdy, platu nebo odměny – povinnosti zaměstnavatelů při výplatách. Mzdové výměry – určení mzdy, platové výměry – stanovení tarifního platu, příklady na výpočet mzdy, platu, odměny, zákonné příplatky – za přesčas, svátek, víkend, noc, odměna za pohotovost, řada názorných výpočtů (cca 50 příkladů)
 • Srážky ze mzdy, platu, odměny – 2017
  • ve výpočtu srážek, změna v občanském soudním řádu. Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky, insolvence fyzické osoby a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené, exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě, srážky z jiných příjmů, srážky z daňového bonusu, výsledku z ročního zúčtování daně, náhrady cestovních výdajů – zásadní informace – judikatura soudu, dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu zákoníku práce, pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny, datová schránka a exekuční tituly, změny plátce mzdy, srážky z dávek nemocenského pojištění, postup výpočtu, občanský zákoník a jeho dopady do problematiky provádění srážek ze mzdy, zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách ze mzdy v roce 2017, praktické výpočty – souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy, nezabavitelné částky v roce 2017 a vyživované osoby, na které lze uplatnit nezabavitelnou částku, součinnost zaměstnavatele vůči exekutorovi dle § 33 exekučního řádu. Příklady na výpočty srážek cca. 30 ukázek.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ:

 

 • Vyměřovací základ v roce 2017
  • nedoplatky a přeplatky na pojistném, platební výměry, výkazy nedoplatků, pokuty, způsoby vrácení přeplatků na pojistném, opravné přehledy, penále a jeho výpočet, pravděpodobná výše pojistného, splátky dlužného pojistného a penále, zdravotní pojištění – kategorie pojištěnců, výkon práce ve státech EU a placení pojistného, povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění, kdy se nemocenské poskytuje v poloviční výši, krácení nemocenského, kdy je vyloučen nárok na nemocenské, termíny přihlašování a odhlašování poplatníků pojistného - zaměstnanců, možnosti změnit zdravotní pojišťovnu ve dvou termínech – podmínky, za kterých lze takto měnit zdravotní pojišťovnu, pojištěnec zdravotní pojišťovny a výkon práce v zemích EU – odvod pojistného

PROBLEMATIKA DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 2017 S VÝHLEDEM NA ROK 2018:

 

 • Rozšíření okruhu poplatníků, kteří podléhají zvláštní sazbě daně (srážkové dani)
  • zvýšení částky daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě, daňový bonus. Názorné příklady z praxe v rámci uplatňování daňových zvýhodnění – dětí, manžela, manželky, druha, družky, daňová zvýhodnění na vnoučata, děti v pěstounské péči, dokladovost a postupy plátce daně a poplatníka (zaměstnavatele a zaměstnance), ohlašovací povinnost plátce daně při daňovém nedoplatku zaviněném poplatníkem daně – zaměstnancem, viz § 38i ZDP. Tiskopis vzor 25 a připravovaný elektronický tiskopis Prohlášení poplatníka a jejich používání. Další změny v daních ze závislé činnosti pro rok 2017 a rok 2018.