INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z přímů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.12.2017
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Ilona Součková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Náplní semináře je ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a výpočet daňové povinnosti. Výklad bude soustředěn na znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2017 s přihlédnutím ke změnám 2018.

Podrobně  budou probrány zejména  úpravy zákona o daních z příjmů obsažené novele č. 170/2017 Sb.:

 • Legislativní úpravy pro veřejně prospěšné poplatníky a změny v jejich daňovém režimu:
  • Rodinné fundace
  • Vyvolnění některých podmínek pro osvobození  bezúplatných příjmů
  • Úprava podmínek při uplatnění snižující položky podle § 20 odst.7 ZDP
  • Možnost uplatňování daňových odpisů  ze svěřeného majetku  příspěvkovými organizacemi a  dobrovolnými svazky obcí ( stanovení vstupní ceny, způsob odpisování,…)
  • Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizacemi a  dobrovolných svazků obcí
 • Společenství vlastníků bytových jednotek – úprava do zdanitelných příjmů společenství
 • Daňové a nedaňové náklady - § 24 a § 25 ZDP :
  • Úpravy do finančního  leasingu
  • Daň z nabytí nemovitých věcí – daňový náklad či pořizovací náklad nemovitosti
  • Náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva
  • Daňové dopady prodeje cenných papírů u mikroúčetních jednotek  
 • Hmotný a nehmotný majetek - § 26 - § 33:
  • Úpravy v majetku neodpisovaném
  • Odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku)
  • Stanovení nebo úpravy vstupní ceny pro odpisování
  • Majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny
  • Odpisování majetku ve spoluvlastnictví
  • Změny v odpisování nehmotného majetku
 • Ostatní změny:
  • Postup při vrácení vyplacené zálohy na podíly na zisku po převodu nebo přechodu podílu na obchodní korporaci
  • Zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku

Ucelné okruhy, o kterých bude řeč v rámci výkladu:

 • Stanovení základu daně
 • Položky zvyšující výsledek hospodaření
 • Položky snižující výsledek hospodaření
 • Zdanění bezúplaných příjmů
 • Daňové a nedaňové náklady
 • Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky
 • Osvobození příjmů
 • Hmotný a nehmotný majetek
 • Snižující položky, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani
 • Příjmy zdaněné zvláštní sazbou
 • Další aktuální otázky v oblasti daně z příjmů právnických osob