INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Bytové spoluvlastnictví a SVJ - přehledně a aktuálně

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
17.10.2022
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Adam Zítek Ph.D. 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku, týkající se vlastnictví bytů, byla v roce 2020 přijata rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce bylo především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe.

Webinář se zaměří na aktuální problémy praxe a současně na dopady novely občanského zákoníku k bytovému spoluvlastnictví. Webinář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

Program webináře:

 • Dva typy jednotek v právním řádu
  • Praktické dopady existence odlišného vymezení tzv. starých a nových jednotek.
 • Vznik bytového spoluvlastnictví
  • Podmínky pro prohlášení vlastníka a jeho závazný obsah.
  • Změny prohlášení vlastníka a jeho opravy.
 • Vymezení spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku
  • Tři možnosti jak určit spoluvlastnické podíly na společných částech domu a pozemku a jejich výhody a nevýhody, včetně praktických dopadů případných pochybení.
 • Změny ve způsobu založení a vzniku SVJ
  • Důraz bude kladen na novou úpravu založení a vzniku SVJ podle novely občanského zákoníku. Mimo jiné bude osvětlena problematika notářských zápisů při přijímání a změně stanov SVJ.
 • Změny v obsahových náležitostech stanov SVJ – aneb přináší zjednodušení v praxi úlevu?
  • Odstranění dříve podstatných náležitostí stanov SVJ může v praxi přinést spíše komplikace, neboť řada otázek zejména provádění správy společných částí a pravidle jejich užívání může zůstat bez jasného řešení, což může být v praxi zneužíváno.
 • Problematika zastoupení v poměrech SVJ
  • Od přepjatého formalismu k benevolenci. Plná moc k účasti na shromáždění a povinné zastupování spoluvlastníků jednotky a manželů.
 • Příspěvky vlastníků jednotek na správu a změny v jejich nastavení
  • Pozornost bude věnována změnám v obsahu a nastavení příspěvků na správu, které přinesla novela občanského zákoníku. Pojednáno bude o praktických otázkách spojených s novým koncepčním přístupem zákonodárce k těmto platbám.
 • SVJ jako poskytovatel služeb
  • Výklad se bude týkat práv a povinností dle zákona č. 67/2013 Sb.
 • Přechod dluhů při převodu jednotky a ochrana proti neplatičům
  • Vyloženo bude ustanovení § 1186 odst. 2 o.z., které v praxi působí výkladové problémy, a to i s přihlédnutím k provedené novelizaci. Pozornost bude věnována i zvýhodněného věřitelskému postavení SVJ při uspokojování jeho pohledávek.
 • Nové informační povinnosti vlastníků jednotek vůči SVJ
  • Novelizace zpřesnila a rozšířila informační povinnosti vlastníků jednotek vůči SVJ, a to zejména pokud jde o údaje o uživatelích jednotek, záměru přenechat jednotku ke krátkodobému ubytovávání či pokud jde o zamýšlené stavební úpravy jednotek. Téma bude probráno s ohledem na praktická doporučení vzhledem k úpravě stanov SVJ
 • Možnost SVJ k převzetí dluhu předchozího vlastníka nemovitosti
  • Jaké budou praktické důsledky a čeho se vyvarovat v závislosti na pozici dotčené osoby.
 • Možnost vlastníků jednotek zařadit bod jednání na program zasedání shromáždění vlastníků
  • Pojednáno bude o praktickém provedení, zejména pak ve vztahu ke stanovám SVJ.
 • Nově zavedený institut náhradního shromáždění vlastníků
  • Pojednáno bude o praktickém provedení, zejména pak ve vztahu ke stanovám SVJ.
 • Jaké jsou důsledky podstatného rozšíření možnosti soudního přezkumu rozhodnutí orgánu SVJ
  • Novela přinesla podstatné rozšíření soudního přezkumu rozhodnutí orgánů SVJ, což je mimo jiné zcela protichůdné dosavadní soudní judikatuře. Zmíněny budou možné praktické dopady.
 • SVJ a GDPR
  • Ochrana osobních údajů je živé téma i pro SVJ při jeho každodenní činnosti. Zvlášť budou pojednány otázky spojené s provozováním kamerového systému se záznamem v domě