INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuální okruhy v personální a mzdové oblasti v roce 2017 a 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
23.11.2017
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Zdeněk Křížek 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
24.11.2017
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Zdeněk Křížek 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.12.2017
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Zdeněk Křížek 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Od počátku roku 2017 je vývoj legislativy velmi problematický. Jen v prvním čtvrtletí byly odloženy změny v dani ze závislé činnosti, a to částečně s účinností od II. pololetí a z části až od roku 2018. V průběhu roku budou od II. pololetí schvalovány změny v dalších zákonech, které mají závažné dopady na práci personalistů a mzdových účetních. Jsou to změny v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti, zákoně o pracovně-lékařských službách a v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu, zákoně o státní sociální podpoře a v neposlední řadě také v zákoně o inspekci práce. A právě s poslední legislativní úpravou a připravovanými změnami se podrobně seznámí účastníci školení, a to nejen formou podrobného výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů.

Školení je určeno pro personalisty, mzdové účetní a zaměstnavatele zabývající se touto problematikou.

Program semináře:

 • Změny v zákoníku práce – druhá polovina roku 2017 a počátek roku 2018
  • základní informace o legislativním vývoji novelizace zákoníku práce – účinnost
  • pojem vrcholoví řídící zaměstnanci – kdo je vrcholový zaměstnanec, jeho odměňování, pracovní doba, zákonné příplatky, náhrady jeho mzdy
  • § 41 zákoníku práce - zrušení institutu převedení na jinou práci, přeložení – nová nabídková povinnost, smluvní úprava, poskytování náhrady mzdy, doručování písemností – zásadní změny, nová úložní doba, dopady pro zaměstnavatele, předávání dokladu o výplatě (výplatního lístku)
  • DPČ a DPP – nová pravidla v evidenci pracovní doby, vyrovnávací období – polovina úvazku plného, zaručená odměna (mzda) u dohod
  • zápočtové listy u dohod o provedení práce – nově, kdy se vydávají a kdy ne, obsah zápočtového listu a jeho předávání
  • pracovní doba – zásadní změny v rozvrhování, kratší pracovní doba a její povolování
  • práce z domova (home-office) § 317 – upřesnění okolností, za jakých je možno dohodnout práci z domova
  • dovolená – účinnost od 1.1.2018, zásadní změny v určování délky dovolené, nově čerpání za hodiny, ne za dny, krácení dovolené jen za neomluvenou absenci, převod dovolené z roku do roku, dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na čerpání dovolené – nové pojetí
  • praktické případové studie ke změnám v zákoníku práce – další dílčí změny ostatních právních předpisů vztahujících se k zákoníku práce
 • Změny v zákoně o zaměstnanosti – od 1.4. a 1.8., s výhledem na rok 2018
  • změny v zaměstnávání cizinců – nová úprava u možnosti zaměstnávat cizince v rámci krátkodobých pracovněprávních vztahů, sezonní charakter
  • zásadní změna od 1.8.2017 u nekolidujícího zaměstnání – omezení možnosti zaměstnávání uchazečů o zaměstnání v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání
  • zpřísnění podmínek u agenturního zaměstnání – nové zásady při založení agentury práce, co musí splnit budoucí agentura práce
  • změny v ohlašovací povinnosti při plnění povinného podílu formou náhradního plnění, zrušení povinnosti zaměstnavatelů hlásit úřadu práce údaje o chráněných dílnách při odebírání výrobků
 • Novela zákona o státní sociální podpoře – od 1.10. a část od 1.1.2018
  • změny v čerpání rodičovského příspěvku – nový návrh o zrychlené možnosti čerpání rodičovského příspěvku – volba jeho čerpání, zrušení omezení maximální délky pobytu dítěte v předškolním zařízení
  • dílčí změny v oblasti přípravy na budoucí povolání
 • Novela zákona o daních z příjmů ze závislé činnosti – dílčí změny od 1.7. a další s účinností od 1.1.2018
  • navýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě s účinností od 1.7. – účinnost této novely je 15. den od vyhlášení ve Sbírce zákonů
  • nový limit pro posuzování srážkové daně, úprava slev na invaliditu a držitele průkazu ZTP/P – úprava nastane pro zdanitelné období roku 2018
 • Novela zákona o specifických zdravotních službách – účinnost od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů
  • zásadní změny ve vydávání výpisů ze zdravotní dokumentace – nové zavedení lhůt pro vypracování výpisu z dokumentace, platnost tohoto výpisu, další důležité informace v této oblasti
  • vydávání lékařského posudku – doba platnosti předchozího lékařského posudku, náležitosti posudku, nově vzdání se možnosti práva na přezkum lékařského posudku a následné uzavření pracovněprávního vztahu
  • pracovně-lékařské prohlídky a registrující lékař – zásadní upřesnění možnosti vyslat zaměstnance zařazeného do kategorie první k jejich registrujícímu lékaři, a to i přes to, že jsou na jeho pracovištích vykonávány i práce zařazené do vyšších kategorií
  • upřesnění povinnosti provádět dohlídky pracovišť na pracovištích zařazených v kategorii první (jedná se o situaci naplnění ust. § 3 prováděcí vyhlášky o provádění pravidelného dohledu pracovišť kategorie první jednou za dva roky)
  • nová evidenční povinnost vést dokumentaci a záznamy z dohledu na pracovištích, o konzultacích se smluvním poskytovatelem pracovnělékařské služby atd. (jedná se o povinnost zaměstnavatele soustřeďovat veškeré zápisy z dohlídek pracovišť a další záznamy, které vyhotoví smluvní poskytovatel pracovnělékařské služby u zaměstnavatele, ve vazbě na zdravotní způsobilost svých zaměstnanců, vyjma zdravotní dokumentace, kterou jako jediný vede příslušný smluvní poskytovatel pracovnělékařské služby)
  • nové lhůty u pracovně-lékařských prohlídek – v prováděcí vyhlášce k zákonu o pracovně-lékařské službě jsou uvedeny zásadní změny v § 11 týkající se pravidelných periodických prohlídkách zdravotní způsobilosti, kdy ve druhé kategorii došlo ke zkrácení intervalu periodických prohlídek a dále se naopak prodlužuje interval pravidelných prohlídek u zaměstnanců pracujících v noci
  • zvýšení pokut – zákon o inspekci práce
 • Diskuze, odpovědi na dotazy

Účastníci semináře obdrží rozsáhlý pracovní materiál zpracovaný lektorem, a to podle jednotlivých tematických okruhů, s platností podle posledního vývoje legislativy.