INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality v personální a mzdové oblasti v praxi pro rok 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
Změna termínu konání (původně 27.11., nyní 30.11.)
30.11.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Zdeněk Křížek 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Na semináři získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Budete seznámeni se změnami, které potřebujete znát s ohledem na svou praxi v roce 2019. Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové problematice aktuální informace.

Program semináře:

 • Zákoník práce v roce 2019:
  • nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy v roce  2019 - pojmy minimální a zaručená mzda
  • nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy
  • dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy - daň ze závislé činnosti - daňový bonus
  • zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
 • Srážky ze mzdy, platu nebo odměn – změny pro rok 2019:
  • příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 zákoník příjmu a § 299 OSŘ – v roce 2019
  • povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu
  • uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele
  • povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného, výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2019, určení jednotlivých třetin
  • vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby
  • ukázky výpočtů srážek
 • Zdravotní pojištění 2019:
  • kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně
  • minimální vyměřovací základ 2019 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ
  • okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců
  • kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu
  • odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů
  • pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány
  • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie
 • Pojistné na sociální zabezpečení 2019:
  • změna - maximální vyměřovací základ v roce 2019
  • započitatelnost příjmů pro odvod pojistného
  • zákon o provádění sociálního zabezpečení 2019
  • výše sazeb pojistného v roce 2019
  • sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného
  • nové výše pojistného - dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění
  • osoby samostatně výdělečné činné a platby nových částek povinných záloh na důchodové pojištění 2019
  • dobrovolná platba na nemocenské pojištění u OSVČ
 • Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2019: 
  • výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
  • nové redukční hranice pro rok 2019
  • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
  • karenční doba a její zrušení • porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů
  • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele
  • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol
 • Nemocenské pojištění v roce 2019:
  • nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění pro rok 2019
  • podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek
  • rozhodné období v roce 2019
  • kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši
  • součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení, dlouhodobá dávka ošetřovné od 1. 6. 2018, praktické poznatky s touto dávkou – vazba do Zákoníku práce
  • kdy a za jakých okolností je nárok na toto dlouhodobé ošetřovné
  • nové částky rozhodného příjmu u malého rozsahu
  • dohoda o provedení práce a vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2019
 • Důchodové pojištění – změny 2019:
  • podmínky nároku na důchody
  • splnění odpracované doby
  • předčasný starobní důchod
  • předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu
  • redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2018 a v roce 2019 – porovnání
  • názorná ukázka výpočtu starobního důchodu pro rok 2019
 • Daň ze závislé činnosti v roce změny 2019: 
  • slevy na poplatníka a výše daňového zvýhodnění od 2019
  • příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
  • ověřování rozhodných skutečností plátcem daně ve vazbě na zpracování osobních dat poplatníka daně
  • tiskopis – vzor „Prohlášení poplatníka“ – vyplňování, dokladovost, hlášení změn
 • Zákon o zaměstnanosti v roce 2019:  
  • povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidních, náhradní plnění, evidence osob EU – ZZ § 102, pojem zastřené zaměstnání, zaměstnávání cizinců
 • Další informace pro rok 2019: 
  • zákon o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2019
  • aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy
  • nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – praktické zkušenosti lektora „z terénu“
 • Diskuze, odpovědi na dotazy