INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality pro příspěvkové organizace a účetní závěrka za rok 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.11.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Hana Juráňová 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
15.11.2019
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Hana Juráňová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
22.11.2019
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Hana Juráňová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
26.11.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Hana Juráňová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je připravit posluchače na provedení účetní závěrky roku 2019 a seznámit je s aktualitami v dané oblasti pro rok 2020.

Program semináře:

 • Platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů, zákon o účetnictví, výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová část, tabulková část.
 • Zjednodušená forma účetnictví pro p.o. a povinnost sestavit výkazy.
 • Kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací v Příloze – nejčastější nedostatky. Kontroly pohledávek a závazků pro konsolidaci.
 • Harmonogram účetní závěrky x plán inventarizace – vzájemné termínové vazby. Změny způsobu inventarizace vlastních zdrojů dle novely inventarizační vyhlášky. Zjednodušená inventura, zjednodušené inventurní soupisy, povinnost inventurní evidence a rozpisem zůstatku účtu 403. Jak kontrolovat správnost časového rozlišování a TP. Inventurní evidence, fyzické inventury, dokladové inventury, zpracování inventurních soupisů, účetní záznamy ovlivňující účetní závěrku k 31. 12. 2019, inventarizační rozdíly a část zúčtovatelných rozdílů. Inventarizační zpráva a účetní závěrka. Vratky DPH z inventarizačních rozdílů dle zákona o DPH.
 • Kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, transfery průtokové a k vypořádání, dohadné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů. Úplnost zaúčtovaných dat před sestavením účetní závěrky, kontrolní mechanismy.
 • Kontrola správnosti účtování o majetku.
 • Kontrola účtování a způsobu evidence dotací
 • Účtování a oceňování zásob
 • Podrozvahová evidence jako součást Přílohy.  Změny oceňování.
 • Hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, základ daně z příjmů právnických osob, výpočet DPPO a její zaúčtování. DPH, silniční daň.
 • Schvalování účetní závěrky a rozdělení zisku
 • Rekapitulace změn předpisů v r. 2019
 • Nová stanoviska MFČR k účetnictví veřejné správy
 • Seznámení s připravovanými novelami daňových zákonů
 • Informace o dalších připravovaných změnách předpisů podle aktuálního vývoje