INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality pro příspěvkové a rozpočtové organizace

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
8.12.2022
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Jan Černý 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Na semináři se dozvíte o novinkách pro rok 2023 v oblasti účetnictví, daní a pracovního práva se zaměřením na možnou aplikaci u organizací účtujících podle vyhlášky 410/2009 Sb. Na teorii i praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění.

Půjde zejména o problematické oblasti dlouhodobého majetku (svěření, výpůjčka, pořízení koupí, bezúplatné nabytí od státní organizace nebo jiného subjektu…), účtování transferů a dotací, účtování fondů.

Seminář je určen účetním, či jiným ekonomickým pracovníkům ve státních organizacích, externím účetním, daňovým poradcům, auditorům pracujícím pro státní rozpočtové či příspěvkové organizace. Mezi státní organizace řadíme vybrané účetní jednotky, tedy organizace účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění a souvisejících standardů pro vybrané účetní jednotky.Je vhodný pro všechny bez rozdílu, je však třeba znát základní postupy účtování.

Program semináře:

 • Změny obecně závazných předpisů se zaměřením na ROPO:
  • účetnictví (zákon, vyhláška, standardy)
  • daně (DP, DPH, silníční, nemovitosti….)
  • pracovněprávní oblast (ZP, nařízení k cenám..)
  • Používané účetní předpisy se zaměřením na změny pro rok 2022, případně i již schválené změny pro následující období
   • Zákon o účetnictví
   • vyhláška č. 410/2009 Sb. v platném znění
   • české účetní standardy pro vybrané účetní jednotky 
  • Používané další předpisy s možným dopadem do účetnictví:
   • zákoník práce
   • zákon o pojistném na sociální zabezpečení
   • zákon o pojistném na zdravotní pojištění
   • zákon o omezení plateb v hotovosti
   • nařízení vlády o minimální mzdě.  
 • Účtování v oblasti dlouhodobého majetku, transferů a fondů
  • Specifika účtování dlouhodobého majetku
   • klasifikace
   • rozvahová a podrozvahová evidence
   • bezúplatné a úplatné nabytí
   • svěření majetku
   • fondy 
  • Transfery = „dotace“:
   • provozní, investiční
   • vyúčtování nebo bez povinnosti vyúčtovat
   • víceleté
   • ze zdrojů EU
   • účtování tvorby a čerpání fondů 
  • Fondy
   • aktuální pohled na FKSP – dopady „covid“.
  • Bezúplatné převody majetku od státních organizací. 
  • Bezúplatné převody – dary – od subjektů mimo rozpočtovou sféru nebo zdroje EU.
  • Základní informace o přezkumu hospodaření, prověrce účetní závěrky, auditu účetní závěrky, schvalování a zveřejňování účetních závěrek příspěvkových organizací    
 • Odpovědi na dotazy